Telšių rajono savivaldybė - straipsniai : Skelbiamas konkursas

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Rugsėjis
    2021     

 

Skelbiamas konkursas

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS
Skelbimo nr.:    72418
Skelbimo data:    2021-07-27
Skelbimas galioja iki:    2021-08-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga:    Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras
Konkursą organizuojanti įstaiga:    Telšių rajono savivaldybės administracija
Pareigos:    Direktorius
    
Pareiginės algos koeficientas:    9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:    1,593.00
Darbo vieta (miestas):    Telšiai
Informacija apie įstaigą:    Biudžetinė įstaiga. Respublikos g. 18, Telšiai 87131
Pareigybės aprašymas:


TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS DRAMOS TEATRO DIREKTORIAUSPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ
1. Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro (toliau – Teatras) direktorius yra įstaigos vadovas, pareigybės kodas 112035.
2. Pareigybės grupė – įstaigos vadovas.
3. Pareigybės lygis – A2.
4. Pareigybės paskirtis — vadovauti Teatrui (toliau – Teatras) ir atsakyti už jo veiklą bei veiklos rezultatus.
5. Pareigybės pavaldumas — Teatro direktorius pavaldus Telšių rajono savivaldybės merui (toliau —Savivaldybės meras) ir Telšių rajono savivaldybės tarybai (toliau — Savivaldybės taryba).
Teatro direktorius konkurso tvarka skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

II. REIKALAVIMAI TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis Teatro direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams.
7. Teatro direktorius privalo:
7.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;
7.2. mokėti dirbti „Microsoft Office“ ar lygiaverčiu programiniu paketu;
7.3. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
7.4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).


III. TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Teatro direktorius vykdo šias funkcijas:
8.1. vadovauja Teatrui bei atsako už jo veiklą ir veiklos rezultatus;
8.2. pagal nustatytą pareigybių sąrašą ir neviršydamas nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus priima į darbą ir atleidžia Teatro darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
8.3. užtikrina saugias darbuotojų darbo sąlygas;
8.4. nustato Teatro darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), tarnybinių atlyginimų priedus bei priemokas, vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršydamas darbo užmokesčio fondo;
8.5. skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
8.6. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
8.7. tvirtina metines Teatro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas ir planus;
8.8. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, saugos ir sveikatos instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;
8.9. Teatro vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, sudaro sandorius;
8.10. leidžia Teatro veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja įstaigai teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
8.11. užtikrina savo ir kitų Teatro darbuotojų tarnybinės veiklos kokybę ir skaidrumą;
8.12. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiūlymams įgyvendinti;
8.13. naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį ir užtikrina asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
8.14. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms kultūros ir meno programoms vykdyti, užtikrina projektų rengimą ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
8.15. inicijuoja Teatro programų rengimą, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
8.16. užtikrina Teatro finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
8.17. stebi, analizuoja, vertina Teatro veiklą ir rengia metines Teatro veiklos ataskaitas;
8.18. užtikrina Teatro meno iniciatyvų įgyvendinimą, skatina visuomeninių organizacijų kūrimąsi;
8.19. tvirtina Teatre veikiančios kolegialios patariamojo balso teisę turinčios meno tarybos sudėtį;
8.20. užtikrina dalyvavimą neformaliojo švietimo programose ir siekia vykdomos veiklos profesionalumo;
8.21. rūpinasi gyventojų kultūros ugdymu ir Teatro meno puoselėjimu, nuolat kaupia informaciją apie naujausias scenos meno tendencijas bei kryptis ir atitinkamai ją pritaiko Teatro veikloje;
8.22. skatina mėgėjų bei profesionalų saviraišką, formuoja, atnaujina ir palaiko Teatro repertuarą, užtikrina nenutrūkstamą Teatro meno kūrybinį procesą ir sudaro sąlygas visuomenei su juo susipažinti;
8.23. skatina bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis bei tarptautiniais partneriais, siekia scenos meno kūrinių pristatymo aukšto lygio respublikiniuose ir tarptautiniuose profesionaliojo scenos meno renginiuose;
8.24. inicijuoja visuomenės įtraukimo į Teatrinę veiklą priemones, užtikrina galimybes vietos bendruomenei dalyvauti Teatro meno saviraiškos procesuose;
8.25. organizuoja Teatro veiklos viešinimą oficialioje internetinėje svetainėje, vietos žiniasklaidos priemonėse ir užtikrina viešai pristatomų meno programų prieinamumą visuomenei;
8.26. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų teisėtą vykdymą Teatre;
8.27. vykdo kitus su Teatro funkcijomis susijusius Savivaldybės tarybos arba jos įgalioto asmens nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Teatro strateginiai tikslai;
8.28. vykdo kitas funkcijas, numatytas Teatro nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.
_____________________
Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra