Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gruodis
    2020     
 

Vals­ty­bi­nis Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nis bus pri­tai­ky­tas lan­ky­to­jų reik­mėms

Pa­ga­liau tel­šiš­kių miš­ki­nin­kų sva­jo­nė, pra­dė­ta puo­se­lė­ti pa­na­šiai prieš du de­šimt­me­čius, iš­si­pil­dė -- vals­ty­bi­nis Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nis bus pri­tai­ky­tas lan­ky­to­jų reik­mėms ir mies­te­lė­nus bei sve­čius nau­jais pa­žin­ti­niais ob­jek­tais džiu­gins nuo ki­tų me­tų pra­džios. O šiuo me­tu ten -- pats dar­bų karš­ty­me­tis. 

Vals­ty­bi­nis Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nis, ku­rio plo­tas 923,89 ha, įs­teig­tas vie­nas iš pir­mų­jų Lie­tu­vo­je be­veik prieš 60 me­tų -- 1960–ųjų rug­sė­jo 27–ąją. Taip bu­vo sie­kia­ma iš­sau­go­ti Vi­du­rio Že­mai­čių aukš­tu­moms bū­din­gą kraš­to­vaiz­dį su eže­rų komp­lek­su. Į draus­ti­nio te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka Džiu­gi­nė­nų, Pa­ger­man­tės, Liep­lau­kės miš­kai, taip pat Ger­man­to, Il­gio, Dur­bi­no eže­rai su Dur­bi­nio, Gė­ru­pio, Stu­jų, Gel­žu­pio upe­liais.

Dėl gre­ti­mais esan­čio Tel­šių mies­to draus­ti­nio te­ri­to­ri­ja gau­siai lan­ko­ma -- Ger­man­to eže­ro ry­ti­nė­je pak­ran­tė­je vyks­ta mies­to šven­tės, įreng­tas plia­žas, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Il­gio eže­ro ry­ti­nė pak­ran­tė pa­mėg­ta Tel­šių mies­to svei­kuo­lių, ku­rie mau­do­si iš­ti­sus me­tus. Čia tel­šiš­kių miš­ki­nin­kų ini­cia­ty­va bu­vo įreng­tas mo­ko­ma­sis ta­kas, liep­tai, lau­ko bal­dai, ku­rie per lai­ką su­si­dė­vė­jo ir ta­po ne­sau­gūs, kaip ir vi­sa draus­ti­nio te­ri­to­ri­jo­je esan­ti įran­ga.

Miš­ki­nin­kus taip pat ne­ra­mi­no ero­duo­jan­čios van­dens tel­ki­nių pak­ran­tės, in­for­ma­ci­jos trū­ku­mas apie draus­ti­nio ver­ty­bes, lan­ky­mo­si gam­to­je nau­dą, pa­ti­riant kuo dau­giau po­jū­čių ir su­vo­kiant sa­ve kaip neats­ki­ria­mą gam­tos da­le­lę.

Pa­vy­ko gau­ti eu­ro­pi­nių lė­šų per Vals­ty­bi­nę sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bą prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Prie Ger­man­to vals­ty­bi­nio kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nio tvar­ky­mo pro­jek­to lė­šo­mis pri­si­de­da­ma iš ša­lies biu­dže­to, da­lį jų skirs Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nis pa­da­li­nys. Ran­go­vas įsi­pa­rei­go­jo už­sa­ko­vui -- Tel­šių re­gio­ni­niam pa­da­li­niui -- dar­bus baig­ti per 9 mė­ne­sius nuo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo die­nos iki šių me­tų pa­bai­gos. Pro­jek­to au­to­rius -- Au­ri­mas Veng­ris.

Draus­ti­nis neat­pa­žįs­ta­mai pa­si­keis

Pa­sak pro­jek­to ku­ra­to­rių -- Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio vyr. miš­ki­nin­ko Ar­vy­do Jo­ku­žio ir miš­kų žel­di­ni­mo in­ži­nie­rės Li­nos Ser­vie­nės, vi­si dar­bai Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je tar­si pa­si­da­li­na į tre­je­tą da­lių: prie Il­gio eže­ro, prie pag­rin­di­nės Ger­man­to eže­ro poil­sia­vie­tės ir va­ka­ri­nė­je šio eže­ro da­ly­je, ne­to­li Liep­lau­kės.

Lan­ky­to­jams bus pat­rauk­lu ke­liau­ti pa­gal Il­gio ir Ger­man­to eže­rus pės­čio­mis ar­ba dvi­ra­čiais dviem ly­giag­re­čiai įreng­tais ta­kais, su­jung­tais žie­dais. Į vie­ną pu­sę tai su­da­rys apie 1,5 ki­lo­met­ro, o grįž­tant teks dar tiek pat įveik­ti. No­rin­tie­ji ga­lės pa­si­rink­ti ir trum­pes­nį -- apie pu­sės ki­lo­met­ro -- marš­ru­tą ap­link Il­gio eže­rą.

Čia bus įren­gia­mi me­di­niai ta­kai neį­ga­lie­siems su pa­to­giu pri­va­žia­vi­mu prie van­dens, kad ne­ga­lios iš­tik­ti žmo­nės ga­lė­tų pa­jus­ti van­dens vė­są. Dau­giau ne­ti­kė­tu­mų no­rin­tie­ji pa­tir­ti gam­to­je, ga­lės ba­so­mis iš­ban­dy­ti gam­tos po­jū­čių ta­ką, kad po ko­jo­mis pa­jus­tų ir pel­kę, ir žvy­rą, ir dur­pę, ir ak­me­nį bei me­di­nius at­rak­cio­nus.

Lau­ko bal­dai, dvi­ra­čių sto­vai, liep­tai, til­te­liai, apž­val­gos bei sut­vir­tin­to grun­to aikš­te­lės, ug­nies ir van­dens po­jū­čių vie­tos bei ki­tos prak­tiš­kos bei daug kam pir­mą­kart su­tik­tos gam­to­je įdo­my­bės,-- vi­sa tai lauks lan­ky­to­jų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kuo­se.

Svar­biau­sia, pa­sak A.Jo­ku­žio, kad lan­ky­to­jai pa­jus bu­vi­mo gam­to­je nau­dą, bus su­pa­žin­din­ti su draus­ti­ny­je esan­čio­mis kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bė­mis, mo­ky­sis lan­ky­mo­si ir el­ge­sio gam­to­je kul­tū­ros. Tai pa­dės įreng­ti pa­žin­ti­niai, gam­tos ir sa­vęs pa­ži­ni­mo, ra­my­bės ta­kai bei vie­tos.

Ger­man­to eže­ro ero­duo­tos pak­ran­tės bus sut­vir­tin­tos ak­me­ni­mis ir žvy­ru, sut­var­ky­tas šal­ti­nė­lis, net­rūks at­rak­ci­jų ir vai­kams. Pri­sė­dus ant suo­le­lio, bus ga­li­ma gro­žė­tis gam­to­vaiz­džiu. Už til­to, to­liau miš­ke, lauk­tų ra­miam poil­siui įreng­tas dve­je­tas aikš­te­lių. To­liau, už „Ger­man­to vi­los“, nu­ma­to­ma įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

Rep­re­zen­ta­ty­vio­ji draus­ti­nio vie­ta -- ry­ti­nė Ger­man­to eže­ro pak­ran­tė -- skir­ta in­for­ma­ci­nei erd­vei, su­pa­žin­di­nan­čiai lan­ky­to­jus su draus­ti­ny­je esan­čio­mis kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bė­mis. Ypač daug tei­gia­mų po­jū­čių pa­tirs jau­nie­ji lan­ky­to­jai gam­tos pa­ži­ni­mo įren­gi­niuo­se „Paukš­čio liz­das“, „Va­ba­lų vieš­bu­tis“, „Me­džių pa­ži­ni­mas“, „Miš­ko kla­sė“ ir kt.

Nie­ko nė­ra svar­biau, kaip pa­žin­ti sa­ve. Šiam tiks­lui pa­si­tar­naus net še­še­tas sa­vęs pa­ži­ni­mo ir ug­dy­mo įren­gi­nių. Ypač įs­pū­din­gas la­bi­rin­tas, įreng­tas iš lau­ko ak­me­nų, o me­di­nė­se pi­ra­mi­dė­se bus ga­li­ma pa­si­jus­ti vie­nam su gam­ta ir pa­me­di­tuo­ti.

Lan­ky­to­jus pa­žin­ti­niais ta­kais ly­dės edu­ka­ci­nės skulp­tū­ros gam­tos te­ma „Kraš­to­vaiz­džio le­gen­dos“, „Dur­bi­nas“, „Il­gis“, „Ger­man­tas“.

Sie­kiant už­tik­rin­ti pa­žin­ti­nių ob­jek­tų il­gaam­žiš­ku­mą ir juos ap­sau­go­ti nuo van­da­liz­mo, vi­si ele­men­tai bus įreng­ti ant plie­no juos­tų, ku­rios įbe­to­nuo­ja­mos į grun­tą 80-120 cen­ti­met­rų.

Ša­lia pa­žin­ti­nių ta­kų, atok­vė­pio vie­to­se, bus įren­gia­mos nuk­rei­pian­čio­sios ro­dyk­lės, suo­lai, šiukš­lia­dė­žės, lau­ko tua­le­tai. Draus­ti­ny­je taip pat nu­ma­to­mi esan­čių žel­di­nių tvar­ky­mo dar­bai: bio­lo­giš­kai pa­žeis­tų me­džių kir­ti­mas, me­die­nos pa­ruo­ši­mas, tan­kių krū­mų kir­ti­mas ir iš­ve­ži­mas, te­ri­to­ri­jos šie­na­vi­mas.

Var­dan ge­rų dar­bų -- bū­ki­me pa­kan­tūs

Šiuo me­tu burz­gia pjūk­lai, zu­ja sunk­ve­ži­miai ir trink­si kū­jai prie Il­gio eže­ro. UAB „Tel­šių meist­ras“ dar­bų vyk­dy­to­jas Mar­ty­nas Stai­gis ma­no, kad, nu­sis­to­vė­jus pa­lan­kiems orams, vi­si dar­bai vyks­ta sk­lan­džiai. „Pra­si­dė­jus mau­dy­mo­si se­zo­nui, steng­si­mės žmo­nėms po ko­jo­mis per daug ne­si­pai­nio­ti, nes di­die­ji že­mės tvar­ky­mo dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki bir­že­lio 1 die­nos. Ta­da la­biau lį­si­me į miš­ką“,-- sa­kė M.Stai­gis.

A.Jo­ku­žys taip pat pra­šo mies­te­lė­nų dėl dir­ba­mų ge­rų dar­bų, ku­rių re­zul­ta­tai atei­ty­je džiu­gins mies­te­lė­nus ir sve­čius, šiek tiek pa­ken­tė­ti. Taip pat lan­ky­to­jai kvie­čia­mi sau­go­ti ir bran­gin­ti il­gai lauk­tą at­gi­mu­sį Ger­man­to land­šaf­ti­nį draus­ti­nį -- tel­šiš­kių atok­vė­pio gam­to­je sim­bo­li­nę „Me­ką“.

Pro­jek­tas vyk­do­mas pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų prog­ra­mos 5 prio­ri­te­to „Ap­lin­ko­sau­ga, gam­tos iš­tek­lių dar­nus nau­do­ji­mas ir pri­si­tai­ky­mas prie kli­ma­to kai­tos“ 05.4.1-AP­VA-V-016 „Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ir vals­ty­bi­nės reikš­mės par­kų tvar­ky­mas, pri­tai­ky­mas lan­ky­mui“, fi­nan­suo­ja­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos st­ruk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų. Pro­jek­to pa­va­di­ni­mas „Kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bių ap­sau­ga ir pri­tai­ky­mas pa­žin­ti (I)“. Pro­jek­to vyk­dy­to­jas -- Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą, vie­na iš nu­ma­to­mų įgy­ven­din­ti veik­lų yra sut­var­ky­ti ir pri­tai­ky­ti lan­ky­mui vals­ty­bi­nį Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nį. Ši veik­la bus įgy­ven­di­na­ma kar­tų su pro­jek­to part­ne­riu -- Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­niu pa­da­li­niu.

Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio informacija

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas: