Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • NEKILNOJAMOJO TURTO ADRESU: TURGAUS A. 21 , TELŠIŲ M., VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

  Telšių rajono savivaldybė (toliau – Nuomotojas) viešo nuomos konkurso būdu 10 metų laikotarpiui išnuomoja negyvenamąsias patalpas, pažymėtas indeksais R-7 (31,03 kv. m), 1-4 (33,73 kv. m), 1-5 (2,38 kv. m) ir 1-6 (2,43 kv. m), kurių bendras plotas 69,57 kv. m, esančias Turgaus a. 21, Telšiuose, komercinei veiklai vykdyti. Patalpos yra pastate, kurio unikalus Nr. 4400-0046-1494, registro Nr. 78/22385.

  Nuomojamojo turto adresas: Turgaus a. 21, Telšių m.

   

  Nuomojamojo turto naudojimo paskirtis, turto naudojimo ypatumai (specialios turto charakteristikos, įskaitant teisės aktuose nustatytą leidimų sistemą): komercinei veiklai vykdyti.

  Pradinė nuomos kaina – vieno kvadratinio metro nuomos kaina – 4 Eur per mėnesį.

  Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 10 (dešimt) metų.

  Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vieta, registravimo pradžios ir pabaigos data bei tikslus laikas: Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius 209 kab., paraiškos registruojamos 2020 m. liepos 7 d. nuo 13.00 val. iki 17.00 val. Ant voko turi būti užrašyta „Negyvenamosios patalpos, adresu: Turgaus a. 21, Telšių m. Turto nuomos konkursui“.

  Darbuotojo, atsakingo už nuomos konkurso organizavimą ir vykdymą, vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono numeris: Agnė Petrulytė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, adresas: Žemaitės g. 14, Telšių m., tel. 8 444 56183, el. paštas: agne.petrulyte@telsiai.lt arba Birutė Každailevičiūtė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, adresas: Žemaitės g. 14, Telšių m.,  tel. 8 444 54976, el. paštas: birute.kazdaileviciute@telsiai.lt

  Nuomos konkurso vieta, data ir tikslus laikas: Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Telšių rajono savivaldybės administracijos Baltojoje salėje, adresu: Žemaitės g. 14, Telšių m., 2020 m. liepos 8 d. 13.00 val.  

  Banko (skyriaus, filialo) ar kredito įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, numeris: pradinis įnašas (834,84 Eur), lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas į Luminor Bank  AB sąskaitą Nr. LT47 4010 0428 0047 8873, Telšių rajono savivaldybės administracijos sąskaita, kodas 180878299.

  Turto apžiūros sąlygos (asmens, atsakingo už turto apžiūrą vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, turto apžiūros tiksli data ir laikas): išnuomojamo turto apžiūra: 2020 m. liepos 3 d. nuo 10.00 iki 10.30 val. Asmenys, pageidaujantys nurodytu laiku apžiūrėti išnuomojamą turtą, privalo iki 2020 m. liepos 2 d. 12.00 val. raštu (el. paštu: agne.petrulyte@telsiai.lt; birute.kazdaileviciute@telsiai.lt) arba žodžiu (telefonu: (8 444) 56183; (8 444) 54976) užsiregistruoti į turto apžiūrą.

  Kita informacija ir papildomi reikalavimai: konkurso laimėtojas (toliau – Nuomininkas) iš anksto suderinęs su Nuomotoju turi teisę savo lėšomis įrengti reklamines iškabas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę ir reklamos naudojimo priežiūros Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus.

  Nuomininkas įsipareigoja:

  1. užtikrinti, kad vykdoma veikla reprezentuotų Telšių miestą, Žemaitijos kraštą ir jos paveldą (kulinarinį, materialiųjų, nematerialųjį), edukacinę bei pažintinę veiklą;

  2. per 5 darbo dienas, savo lėšomis įregistruoti nuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre;

  3. subnuomoti išsinuomotą turtą tik gavęs Telšių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

  4. be nuompinigių, kas mėnesį mokėti mokesčius už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas. Už kitas jam teikiamas paslaugas atsiskaityti pagal atskirą susitarimą su Nuomotoju;

  5. pastatų ir patalpų paprastąjį remontą, kapitalinį remontą, kuriuo patalpos pritaikomos Nuomininko veiklai, taip pat interjero įrengimo ir apdailos darbus atlikti Nuomininko lėšomis neatlygintinai.

  Nuomos sutarties šalys privalo laikytis šių sąlygų:

  1. nuomininkas neturi teisės be Nuomotojo leidimo atlikti statinio kapitalinio remonto, rekonstravimo darbų, patalpų perplanavimo, paskirties keitimo;

  2. Nuomininkas privalo patalpas naudoti tik pagal sutartyje nurodytą paskirtį;

  3. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento (procentais nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos sutartyje, už kiekvieną pavėluotą dieną) delspinigius;

  4. likus 3 savaitėms iki nuomos sutarties termino pabaigos, Nuomininkas privalo Nuomotojui raštu pranešti apie nuomojamų negyvenamųjų patalpų atlaisvinimą. Jei Nuomininkas laiku neperduoda patalpų, jam priskaičiuojamas nuomos mokestis, kol patalpos nebus atlaisvintos ir perduotos pagal aktą;

  5. nuomos sutarčiai pasibaigus, Nuomininkas ilgalaikį materialųjį turtą privalo grąžinti Nuomotojui tokios būklės, kokias gavo, atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės.

  Viešas nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-367 „Dėl Telšių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.