Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Aukcionai
 • Socialinė parama
 • Teritorijų planavimas
 • Jaunimas
 • MOBILIZACIJA
 • Sportas
 • Švietimas
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 • LENGVATOS VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID – 19
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠO KONKURSO SĄLYGOS

  1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnija (toliau – Nuomotojas) viešo konkurso (toliau – Konkursas) būdu išnuomoja negyvenamąsias patalpas ( katilinės pastatą), kurio bendras plotas 197,18 kv. m, unikalus Nr. 7898-9005-9030, esantį Būgenių g. 8, Nerimdaičių mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. sav., ūkinei ir komercinei veiklai vykdyti.

  2. Pradinė 1 kvadratinio metro nuomos kaina 0,66 Eur per mėnesį.
  3. Konkursas vyks 2020 metų liepos 10 d. 10.00 val.
  4. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai arba juridiniai asmenys.
  5. Su Konkurso laimėtoju bus sudaroma negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (toliau – Nuomos sutartis).
  6. Dokumentai patalpų nuomos konkursui pateikiami lietuvių kalba.

  II. PATALPŲ APRAŠYMAS IR APŽIŪRA

  7. Nuomojamos patalpos, nurodytos 1 punkte, yra esančiame adresu:

  Būgenių g. 8, Nerimdaičių mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. sav.

  Šias patalpas galima apžiūrėti šių metų liepos 8 d. nuo 14.30 iki 15.00 val. (Pageidaujantys nurodytu laiku apžiūrėti patalpas, prieš vieną dieną telefonu (8 444) 44 146 informuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūniją).


  III. NUOMOS SĄLYGOS

   

  8. Konkursas vyks Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijoje (202 kab.) Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Nevarėnų sen., Telšių r.

  9. Nuomos sutarties trukmė – 2 (du) metai.
  10. Konkurso laimėtojas patalpose, nurodytose 1 punkte, prieš tai suderinęs su Nuomotoju, turi teisę savo lėšomis įrengti reklamines paslaugų teikimo ir darbo laiko iškabas, laikydamasis vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų taisyklių reikalavimų.
  11. Nuomininkas įsipareigoja:
  11.1. per 5 darbo dienas, savo lėšomis įregistruoti nuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre;
  11.2. be nuomos mokesčio, mokėti kitus tiesioginius ir netiesioginius mokesčius, susijusi su patalpų naudojimu;
  11.3. patalpų paprastąjį remontą, kapitalinį remontą, kuriuo patalpos pritaikomos Nuomininko veiklai, taip pat interjero įrengimo ir apdailos darbus atlikti Nuomininko lėšomis neatlygintinai;
  11.4. patalpas naudoti tik pagal paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
  11.5. sumokėti nuomos ir kitus šių sąlygų 11.2 punkte nurodytus mokesčius ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos;
  12. Nuomos sutarties šalys privalo laikytis šių sąlygų:
  12.1. nuomininkas neturi teisės subnuomoti išsinuomotas patalpas, kitaip perleisti jas naudoti tretiesiems asmenims be Savivaldybės tarybos sutikimo;
  12.2. nuomininkas privalo patalpas naudoti tik pagal sutartyje nurodytą paskirtį;
  12.3. nesumokėjęs nuompinigių ir kitų privalomų mokesčių nustatytu laiku, nuomininkas privalo mokėti delspinigius – 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

  12.4. be Nuomotojo rašytinio leidimo nuomininkas neturi teisės atlikti nuomojamų patalpų ar jų dalies kapitalinio remonto, perplanavimo ir pertvarkymo (rekonstrukcijos), išskyrus patalpų einamojo remonto darbus;
  12.5. likus 3 savaitėms iki nuomos sutarties termino pabaigos, Nuomininkas privalo Nuomotojui raštu pranešti apie nuomojamų negyvenamųjų patalpų atlaisvinimą. Jei Nuomininkas laiku neperduoda patalpų, jam priskaičiuojamas nuomos mokestis, kol patalpos nebus atlaisvintos ir perduotos pagal aktą;
  12.6. Nuomos sutarčiai pasibaigus, Nuomininkas ilgalaikį materialųjį turtą privalo grąžinti Nuomotojui tokios būklės, kokias gavo, atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės.

  IV. PASIŪLYMŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR JŲ REGISTRAVIMAS

  13. Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso dalyviai pasiūlymus pateikia užklijuotame voke iki 2020 m. liepos 9 d. 15.00 val. (įskaitytinai) adresu: Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. (Nevarėnų seniūnijos specialistei Silvijai Buzveitytei, 202 kab.). Ant voko turi būti užrašyta negyvenamųjų patalpų, kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Katilinės pastato, esančio Būgenių g. 8, Nerimdaičių mstl., Telšių r. sav., nuomos konkursui“.
  Papildoma informacija teikiama tel. (8 444) 44146, el. p. nevarenu.sen@telsiai.lt
  14. Pretendentai į Luminor Bank AS sąskaitą LT82 4010 0428 0004 0191, banko kodas 40100 turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
  15. Voke turi būti:
  15.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
  15.2. pageidaujamos išsinuomoti patalpos;
  15.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  15.4. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų patvirtintos
  kopijos;
  15.5. banko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
  16. Pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas.
  17. Nuomotojo atstovas registruoja Konkurso dalyvių vokus su pasiūlymais: ant gauto voko nurodo gavimo datą ir laiką.
  18. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Konkurso dalyvių pasiūlymai galioja iki Nuomos sutarties su Konkurso laimėtoju sudarymo dienos.

  V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

  19. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2020 m. liepos 10 d. 10.00 val. Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijoje, Liepų g. 16, Nevarėnų mstl., Nevarėnų sen., Telšių r. sav., 202 kab. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, Konkursas laikomas neįvykusiu.
  Viešas nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-367 „Dėl Telšių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.