Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

  Skelbimo Nr.: 9010
  Skelbimo data: 2020-02-17
  Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
  Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

  Pareigos: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

  Pareiginės algos koeficientas: 6.40
  Pareigybės aprašymas:

  STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyr. specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS

  2. Vyr. specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama, teikti techninę projektų rengimo pagalbą, organizuoti ir vykdyti strateginio planavimo procesą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  3. Vyr. specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų, programos projektų valdymo ir strateginio planavimo organizavimo ir vykdymo.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis vyr. specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  4.1. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir investicijas, viešąjį administravimą bei vykdomas funkcijas;
  4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  4.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
  4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „MS Power Point“.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Vyr. specialistas atlieka šias funkcijas:
  5.1. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  5.2. siekdamas pritraukti papildomą finansavimą, analizuoja informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansinių šaltinių, informaciją pateikdamas pagal sritį atsakingiems asmenims;
  5.3. siekdamas objektyviai įvertinti esamą situaciją rajone ir numatyti tobulinimo perspektyvas, ieško, kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie investicijų poreikius bei jų šaltinius, įvairias programas ir projektus;
  5.4. siekdamas įgyvendinti strateginio planavimo procesą Savivaldybėje:
  5.4.1. analizuoja, kaupia ir sistemina informaciją apie išorinius ir vidinius socialinius, ekonominius veiksnius;
  5.4.2. organizuoja ir koordinuoja Telšių rajono strateginio veiklos plano (toliau – Strateginis veiklos planas), veiklos programų rengimą ir koregavimą;
  5.4.3. rengia ataskaitas apie Strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus, juos analizuoja;
  5.4.4. teikia pasiūlymus dėl Strateginio planavimo sistemos tobulinimo ir veiklos programų rengimo, koregavimo ir įgyvendinimo.
  5.5. konsultuoja Savivaldybės administracinių padalinių darbuotojus veiklos programų rengimo ir koregavimo klausimais;
  5.6. nuolat Savivaldybės internetinėje svetainėje teikia ir atnaujina informaciją apie Strateginį veiklos planą, projektų bendrojo finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarką ir atsako už informacijos pateikimą laiku ir jos tikslumą;
  5.7. padeda koordinuoti Telšių rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos įgyvendinimą;
  5.8. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos skyriais, įgyvendinamas jam bei skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas;
  5.9. pagal kompetenciją vykdo Skyriaus vedėjo pavedimus, jei šie neprieštarauja įstatymams;
  5.10. teikia savo veiklos pusmetinę ir metinę ataskaitas Skyriaus vedėjui;
  5.11. pagal savo kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų bei Skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą;
  5.12. esant tarnybiniam būtinumui, pavaduoja bet kurį skyriaus specialistą;
  5.13. pagal savo kompetenciją užtikrina suinteresuotų piliečių ir institucijų priėmimą bei jų skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia į juos atsakymus;
  5.14. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
  5.15. dalyvauja Savivaldybės komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus įsakymu, veikloje.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Vyr. specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
  _________________________
  Informacija apie įstaigą: Telšių rajono savivaldybės administracija, adresas: Telšiai, Žemaitės g. 14, kodas 180878299
  Vertinimo metodai: Nenustatyta
  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
  Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
  Vardas, pavardė:Eglė Karlonaitė
  Telefonas:8 5 2196812 El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
  Skelbimas publikuojamas iki: 2020-02-24

   

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.