Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020     
 

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.


PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKOS APRAŠYMAS
Skelbimo Nr.: 8921
Skelbimo data: 2020-01-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga socialinės paramos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšoms apskaityti, koordinuoti lėšų naudojimą su Socialinės paramos ir rūpybos skyriumi ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pervestų lėšų panaudojimui kontroliuoti ir derinti pervestas lėšas viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje finansų valdymo ir apskaitos veiklos srityje, lėšų, skirtų socialinėms ir kitoms piniginėms išmokoms bei socialinėms paslaugoms finansuoti, administravimo, kontroliavimo ir apskaitymo specialiojoje veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį koleginį ekonomikos krypties išsilavinimą
6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų finansinio ekonominio darbo stažą;
6.3. išmanyti raštvedybos taisykles;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir turėti operacinės sistemos „Microsoft Windows“ pagrindus bei sugebėti dirbti su „Word“ ir „Excel“ dokumentų kūrimo, formatavimo ir apdorojimo sistemomis „Windows“ aplinkoje, mokėti dirbti kompiuterine programa „Outlook Express“;
6.5. vyriausiasis specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimais, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktoriaus) įsakymais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, skyriaus nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
7.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Telšių rajono savivaldybės administracijos apskaitos politiką ir kitus teisės aktus;
7.2. vykdo Administracijos strateginio plano priemonių 7.01.01.04–7.01.01.11, 7.01.02.05, 7.01.02.06, 7.01.02.10, 7.01.02.18, 7.01.02.20–7.01.02.25 lėšų apskaitą pagal programas, valstybės funkcijas, ekonominius straipsnius;
7.3. vykdo gautų mokėjimo nurodymų apskaitą, atlieka mokėjimo pavedimus į banką;
7.4. kasdien kontroliuoja Administracijos direktoriaus įsakymu jam priskirtų banko sąskaitų apyvartas, tikrina, ar visi atlikti mokėjimo pavedimai yra įvykdyti, o šių banko sąskaitų išrašus formuoja į atskiras bylas;
7.5. pasibaigus ketvirčiui, iš apskaitos programos atspausdina balansinių sąskaitų apyvartas ir jas formuoja į bylas;
7.6. pasibaigus ketvirčiui, iš apskaitos programos atspausdina bandomąjį balansą, jį patikrina, pasirašo ir iki kito mėnesio 15 dienos pateikia Skyriaus vedėjui;
7.7. kontroliuoja priskirtų apskaityti asignavimų ir programų sutarčių vykdymą ir, esant nukrypimų, informuoja programos vadovą ir asignavimų valdytoją;
7.8. ruošia priskirtų apskaityti asignavimų ir programų lėšų panaudojimo analizę;
7.9. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta bylų nomenklatūra, formuoja į bylas apskaitos dokumentus;
7.10. vykdo finansų kontrolę vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis;
7.11. iki kiekvienų metų gruodžio pirmos dienos susidariusius debetinio ir kreditinio įsiskolinimo likučius suderina su skolininkais ir kreditoriais;
7.12. prasidėjus naujiems finansiniams metams, pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas biudžeto programas paruošia biudžeto programų sąmatas einamiems finansiniams metams pagal pavestas apskaityti programas ir jas pateikia skyriaus darbuotojui, ruošiančiam suvestines sąmatas, per 10 dienų po Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo;
7.13. prasidėjus naujiems finansiniams metams, pagal patvirtintus ministro įsakymus ruošia sąmatas einamiems finansiniams metams pagal pavestas apskaityti programas;
7.14. priskirtų apskaityti biudžeto programų paruoštas sąmatas įveda į buhalterinės apskaitos programą;
7.15. prireikus perkelti priskirtų apskaityti biudžeto programų asignavimus iš vieno ekonominio straipsnio į kitą ar iš ketvirčio į ketvirtį, nustatytais terminais pateikia prašymus Skyriaus darbuotojui, kuris vykdo sąmatų pakeitimus;
7.16. kaupia statistinius duomenis apie suteiktą piniginę socialinę paramą bei rengia ir teikia nustatytos formos ketvirtines ir metines ataskaitas atitinkamoms institucijoms pagal kuruojamas išmokų rūšis;
7.17. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Administracijos direktoriaus žodinius ir rašytinius pavedimus, jei tai neprieštarauja įstatymams;
7.18. derina Socialinės paramos ir rūpybos skyriui skirtų lėšų gavimą su ministerijomis ir jų perdavimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
7.19. kartu su Socialinės paramos ir rūpybos skyriumi planuoja socialinių išmokų lėšų poreikį ateinantiems ir ateinantiems trejiems metams ir teikia nustatytos formos pranešimus ministerijai;
7.20. koordinuoja einamųjų metų lėšų tikslingą naudojimą pagal ministerijos teisės aktus;
7.21. kontroliuoja priskirtų socialinių išmokų lėšas ir teikia ministerijai pranešimus apie papildomas ar numatomas nepanaudoti lėšas einamiesiems metams finansuoti;
7.22. koordinuoja ugdymo įstaigų socialinės paramos mokiniams ir mokinių nemokamo maitinimo gamybos kaštų lėšas, konsultuoja ir teikia informaciją Socialinės paramos ir rūpybos skyriui dėl lėšų paskirstymo įstaigoms, kad būtų parengtas direktoriaus įsakymas ir gautos lėšos būtų paskirstytos ugdymo įstaigoms;
7.23. renka ugdymo įstaigų socialinės paramos mokiniams statistines ataskaitas, jas susistemina ir apibendrinęs teikia ataskaitas ministerijai;
7.24. kontroliuoja ugdymo įstaigų paraiškų teikimą nemokamo maitinimo gamybos kaštų lėšoms gauti, kad neviršytų nustatytų procentų;
7.25. koordinuoja rajono gyventojams suteiktų socialinių paslaugų lėšas, renka iš įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, duomenis ir apibendrinęs teikia ataskaitas ministerijai.
8.26. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Skyriaus vedėju, o jo nesant darbe, su Skyriaus vedėjo pavaduotoju;
8.27. pavaduoja Skyriaus kitus darbuotojus jų ligos ar atostogų metu;
8.28. teikia atitinkamus siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo;
8.29. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį yra paskiriamas, darbe;
8.30. teikia pasiūlymus ir pastabas pagal savo kompetenciją skyriaus vedėjui;
8.31. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda archyvui;
8.32. nutraukus darbo santykius, perduoda visą dokumentaciją, perdavimo faktą įforminant atskiru perdavimo–priėmimo aktu;
8.33. privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą, apie nusišalinimą pranešti raštu skyriaus vedėjui arba Administracijos direktoriui.

VI. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus
skyriaus vedėjui.
__________________________

Informacija apie įstaigą:     Žemaitės g. 14, Telšiai, Telšių rajono savivaldybės administracija
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 2196839
El. paštas:     rena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki:  2020-01-13
 
 

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra