Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019     
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKOS APRAŠYMAS
Skelbimo Nr.:     8836
Skelbimo data:     2019-11-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas 6,4 (baziniais dydžiais)
Pareigybės aprašymas:

ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Architektūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistiniams reikalavimams nustatyti, projektams tikrinti, darbui su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros IS „Infostatyba“, projektavimo užduotims parengti, architektūrinei estetinei miesto aplinkai formuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – architektūros ir teritorijų planavimo, darbo su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros IS „Infostatyba“, miestovaizdžio ir kraštovaizdžio formavimo, architektūrinio projektavimo priežiūra.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį aplinkos inžinerijos arba statybos inžinerijos, arba architektūros, arba kraštovaizdžio architektūros studijų krypčių išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo stažą projektavimo, projektavimo administravimo ar teritorijų planavimo procedūrų vykdymo srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu („MS Office“ programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis), „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „Corel Draw“ bei projektavimo CAD aplinkos programomis;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kultūros paveldo apsaugą ir sklaidą, išorinę vaizdinę reklamą, autorines teises, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. architektūros ir statybų srityje:
5.1.1. derinant projektinius pasiūlymus:
5.1.1.1.1. kai Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme (toliau – Architektūros įstatymas) nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja Architektūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į Architektūros įstatymo 11 straipsnyje nurodytus architektūros kokybės kriterijus, ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;
5.1.1.2. priima ir tikrina statytojo prašymą apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies numatomą projektavimą, apie numatomą statinio ar statinio dalies projektavimą Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, su parengtais šių statinių projektiniais pasiūlymais pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt;
5.1.1.3. per 5 darbo dienas IS „Infostatyba“ pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto svetainėje ir informuoja statytoją;
5.1.2. išduodant specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus:
5.1.2.1. priima, registruoja prašymus, patikrina pateiktus dokumentus ir konsultuoja asmenis specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo klausimais;
5.1.2.2. pateikia projektavimo specialiąsias sąlygas nustatančioms institucijoms ir subjektams raštus (reikalavimus) projektavimo sąlygoms parengti;
5.1.2.3. apibendrina iš subjektų gautas sąlygas, parengia specialiųjų architektūros reikalavimų projektą, pateikia derinti ir tvirtinti savivaldybės vyriausiajam architektui ir išduoda užsakovams;
5.1.2.4. statinio specialiąsias architektūrines sąlygas (apribojimus) rengia vadovaudamasis patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais, nustato specialiuosius architektūros reikalavimus (žemės sklypo sutvarkymo ir statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus), nurodydamas užstatymo tipą, susisiekimo ir inžinerines komunikacijas, teritorijų tvarkymą;
5.1.2.5. organizuoja prieštaringų sąlygų ar ginčų sprendimo procedūras, parengia medžiagą svarstyti, ruošia projektus pareiškėjams išvadų dėl gretimybių ar trečių asmenų pagrįstų teisių apsaugos, detaliojo plano privalomumo;
5.1.2.6. siekdamas kaupti ir sisteminti informaciją apie parengtus architektūrinius reikalavimus, juos registruoja, tvarko jų archyvą;
5.1.2.7. teikia ataskaitas ir duomenis apie skyriaus specialiuosius architektūros reikalavimus;
5.1.3. kontroliuojant statybas:
5.1.3.1. tikrina statybos projektus, naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, teikia išvadą dėl jų atitikties statybą reglamentuojantiems teisės aktams;
5.1.3.2. tvarko techninių statinių ir inžinerinių tinklų patikrintų projektų, (techninių projektų) dokumentacijos archyvą;
5.1.3.3. tvarko Skyriaus archyvą, susijusį su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu;
5.1.4. formuojant kraštovaizdį:
5.1.4.1. rengia užduotis mažajai architektūrai ir meniniams akcentams įrengti miesto viešosiose erdvėse, organizuoja konkursus geriausiai idėjai parinkti, organizuoja ir prižiūri jos įgyvendinimą;
5.1.4.2. teikia rašytinį pritarimą architektūrinių statinių, viešųjų išorinių dailės kūrinių, miesto išorės dekoro objektų ir priemonių, išorinės reklamos, laikinųjų statinių ir įrenginių (kioskų ir paviljonų) išvaizdai;
5.1.4.3. vykdo mažosios architektūros elementų būklės stebėseną, teikia pasiūlymus dėl laikinų įrenginių ir mažosios architektūros elementų išdėstymo mieste, mažosios architektūros, laikinųjų statinių bei įrenginių, kraštovaizdžio formavimo;
5.2. teritorijų planavimo srityje:
5.2.1.1. priima ir registruoja Teritorijų planavimo komisijai pateiktus deritni projektus teritorijų planavimo klausimais;
5.2.1.2. informuoja suinteresuotus asmenis apie teritorijų planavimo dokumentų svarstymo viešuosius susirinkimus;
5.2.1.3. išsiunčia Teritorijų planavimo komisijai teikiamų derinti teritorijų planavimo dokumentus informaciją apie artimiausiame posėdyje numatomus peržiūrėti planavimo dokumentus bei pildo derinimo komisijos protokolus.
5.2.1.4. atlieka Telšių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Teritorijų planavimo komisijos sekretoriaus pareigas, derina teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
5.3. atlikdamas kitas funkcijas:
5.3.1.1. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.3.1.2. pasirašo raštus, rengiamus Skyriaus kompetencijos klausimais, kurie nepriskirti Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai. Vizuoja architektūros ir teritorijų planavimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų rengtus raštus, teikiamus pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.3.1.3. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;
5.3.1.4. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;
5.3.1.5. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, teikia pasiūlymus su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
5.3.1.6. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai;
5.3.1.7. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus;
5.3.1.8. dalyvauja elektroninių paslaugų, susijusių su priskirtomis funkcijomis, sistemos diegime bei teikia pasiūlymus;
5.3.1.9. rengia Skyriaus veiklos ataskaitų dalis, susijusias su vykdomomis funkcijomis;
5.3.1.10. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
5.3.1.11. pagal teisės aktų reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos įstaigos dokumentų valdymo sistemoje ir nustatyta tvarka perduoda į Savivaldybės administracijos archyvą;
5.3.1.12. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.3.1.13. skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas, išskyrus rajono vyriausiojo architekto kompetencijai priskirtas funkcijas;
5.3.1.14. vykdydamas vyriausiojo specialisto pareigas ir kitus pavedimus gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų;
5.3.1.15. atlieka kitas Architektūros įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas, kurias turi teisę vykdyti architektai architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________________
    
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-11-27

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra