Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Viešieji pirkimai
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Viešieji ryšiai
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Prašymai
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • Telšių RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ LAISVOMS PAREIGOMS EITI

  Skelbimo Nr.: 41724
  Skelbimo data: 2019-06-07
  Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
  Tryškių seniūnijos seniūnas (8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
  Pareigybės aprašymas:

  TRYŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Tryškių seniūnijos (toliau — seniūnija) seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS

  2. Seniūnijos seniūno (toliau — seniūnas) pareigybė reikalinga užtikrinti Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, koordinuoti ir kontroliuoti seniūnijos ribose tvarkymo darbus atliekančių bei viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų darbą.

  III. VEIKLOS SRITYS

  3. Seniūno pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje seniūnijos veiklos organizavimo srityje.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SENIŪNO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis seniūno pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  4.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
  4.3. būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
  4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis; „MS Word“, „MS Exeel“, „MS Outlook“, „Internet Explore“.
  5.  Seniūnas turi išmanyti:
  5.1.  pagrindines seniūnijos veiklos sritis;
  5.2. darbo teisės pagrindus;
  5.3.  tarnybinio etiketo reikalavimus;
  5.4.  bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

  V. SENIŪNO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  6.  Seniūno pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  6.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — Savivaldybės taryba), Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau — Administracija) direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Administracijos veiklos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;
  6.2. siekdamas užtikrinti efektyvų seniūnijos darbą, atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
  6.3. priima seniūnijos gyventojus nustatyta tvarka, organizuoja jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
  6.4. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka disponuoja seniūnijos poreikiams skirtomis lėšomis, administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
  6.5. vadovaudamasis Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, pasirašo sutartis su tiekėjais (rangovais) dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, tiesiogiai susijusių su seniūnijos veikla;
  6.6. sudaro metų inventorizavimo, griežtos apskaitos blankų patikrinimo, turto nurašymo komisijas;
  6.7. siekdamas užtikrinti finansų kontrolę, atsako už paskesniąją finansų kontrolę;
  6.8. rengia pasiūlymus dėl seniūnijos vystymo pagrindinių krypčių, tikslinių programų bei lėšų poreikio. Numato ir pateikia Administracijos direktoriui tvarkymo darbų metmenis ir šiems darbams reikalingas finansavimo skaičiuotes;
  6.9. Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
  6.10. seniūnijos  veiklos nuostatų nustatyta tvarka atlieka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
  6.11. dalyvauja darbo, komisijų, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus  įsakymais, darbe;
  6.12. vykdo kitus Administracijos direktoriaus žodinius ir raštiškus pavedimus, jei tai neprieštarauja įstatymams;
  6.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti seniūnijos ir savivaldybės strateginiai tikslai;
  6.14. pasibaigus einamiesiems metams, sutvarko dokumentus ir pagal bylų nomenklatūrą perduoda specialistui, atsakingam už archyvą;
  6.15. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Administracijos direktoriumi;
  6.16. privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą; apie nusišalinimą pranešti raštu Administracijos direktoriui.

  VI. SENIŪNO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  7. Seniūno pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

  Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą
  Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 271 7819, Violeta Daukševičienė, VTD Atrankų sk. personalo atrankos spec.,violeta.daukseviciene@policija.lt.

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.