Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Sausis
    2020     
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms pareigoms eiti

Skelbimo Nr.:  42068  
Skelbimo data:  2019-07-29  
Konkursą organizuojanti įstaiga:  Telšių rajono savivaldybės administracija  
Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)  
Pareigybės aprašymas:   

TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir teikti pirminę teisinę pagalbą Telšių rajono gyventojams pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą, įgyvendinti savivaldybės politiką teisės klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės – funkcijas, organizuoja darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje.

IV. SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. gebėti tinkamai taikyti teisės aktus praktikoje, suvokti ir logiškai aiškinti teisės problemas, būti susipažinęs su įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4.4. per tris mėnesius po įsidarbinimo išklausyti mokymo programas ir įsigyti mokyklos ar mokymo įstaigos išduotus pažymėjimus, patvirtinančius gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos specialistu;
4.5. mokėti savarankiškai dirbti, sugebėti ieškoti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti teisinę informaciją bei rengti išvadas;
4.6.  išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;
4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Outlook Express“ programomis.

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekdamas užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą Telšių rajono gyventojams:
5.1.1. teikia teisinę informaciją ir teisines konsultacijas;
5.1.2. pareiškėjo sutikimu rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus;
5.1.3. pataria pareiškėjams dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka ir atlieka veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo;
5.1.4. užtikrina informacijos apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas pateikimą Telšių rajono gyventojams savivaldybės interneto tinklalapyje, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais;
5.1.5. padeda pareiškėjui surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą esant reikalui;
5.1.6. tvarko pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitą;
5.1.7. ruošia teisinės pagalbos teikimo ataskaitą;
5.2. siekdamas užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą:
5.2.1. konsultuoja Administracijos direktorių, jo pavaduotojus, Savivaldybės merą ir jo pavaduotojus teisiniais klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis bei Savivaldybės ir Administracijos veikla;
5.2.2. konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, kurie numatyti Skyriaus nuostatuose;
5.2.3. dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę bei pasiūlymus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais, kai Savivaldybės administraciniai padaliniai, atsakingi už atitinkamo klausimo sprendimą ar dokumento projekto ruošimą komisijoje ar darbo grupėje, įvertinę kuruojamą klausimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas bei kitą turimą informaciją, susiduria su teisės aktų taikymo problemomis, kai neaišku, kokį teisės aktą taikyti konkrečioje situacijoje, kaip įgyvendinti teismų sprendimus, kokią taikyti teisinę techniką, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
5.2.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.2.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus ar atsakymų projektus;
5.2.6. atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero įgaliojimu ir Administracijai Administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošia procesinius dokumentus teismams;
5.2.7. renka ir teikia dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus;
5.2.8. teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl teismų sprendimų ir nutarčių apskundimo ar neapskundimo;
5.2.9. informuoja Savivaldybės merą, Administracijos direktorių, Administracijos struktūrinius padalinius apie įsiteisėjusius teismo sprendimus, nutarimus ar nutartis ir esant poreikiui teikia pasiūlymus dėl jų vykdymo;
5.2.10. pateikia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo ir perduoda juos vykdyti;
5.2.11. rengia teikimus prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo;
5.2.12. atlieka funkcijas, susijusias su korupcijos prevencija ir kontrole;
5.3. organizuodamas darbų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje, kontroliuodamas seniūnijų veiklą darbuotojų saugos ir sveikatos srityje:
5.3.1 rengia netipinius darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų projektus arba organizuoja jų parengimą, instruktuoja Administracijos darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
5.3.2. teisės aktų nustatyta tvarka tiria nelaimingus atsitikimus;
5.3.3 organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
5.3.4 sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
5.3.5. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą Administracijoje;
5.3.6 organizuoja rizikos veiksnių tyrimus, nustato darbo vietas, kuriose privalo būti įgyvendinamos prevencinės priemonės, rengia technines, organizacines ir kitas prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe, profesinėms ligoms išvengti;
5.3.7. atlieka kitas Administracijos direktoriaus pavestas funkcijas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
5.4. organizuodamas Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje:
5.4.1. rengia Administracijos gaisrinės saugos taisykles, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5.4.2. rengia gaisrinės saugos instrukcijų projektus, instruktuoja Administracijos darbuotojus gaisrinės saugos klausimais, kontroliuoja seniūnijų veiklą gaisrinės saugos srityje;
5.4.3. rengia Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5.4.4. organizuoja Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymus, vykdo valstybės tarnautojų ir darbuotojų atestavimą;
5.4.5. atlieka kitas Administracijos direktoriaus pavestas funkcijas gaisrinės saugos klausimais;  
5.5. vykdo kitus, su įstaigos ir (ar) Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir (ar) Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos Skyriaus funkcijos, pasiekti Administracijos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________________
 
Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį  
Išsamesnė informacija apie konkursą:  (8 5) 219 68 08, Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt,  

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra