Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
 

Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms pareigoms eiti

PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKOS APRAŠYMAS
Skelbimo Nr.: 8614
Skelbimo data: 2019-09-09
Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Socialinės paramos ir rūpybos skyrius Vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:

SOCIALINĖS PARAMOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (6,4)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau — Administracija) Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus (toliau — skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau — vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga užtikrinti rūpintojų ir globėjų veiklos organizavimą, rengti ir teikti dokumentus teismams, atstovauti Telšių rajono savivaldybę teismuose dėl asmenų veiksnumo, globėjo ar rūpintojo skyrimo, vykdyti neveiksniais pripažintų asmenų sveikatos būklės peržiūras.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje srityje — socialinės paramos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Exeel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS
TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — Savivaldybės taryba), Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Administracijos veiklos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;
7.2. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Telšių rajono savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir atsako už jų vykdymą;
7.3. teikia informaciją gyventojams asmenų veiksnumo įvertinimo, rūpybos ir globos nustatymo, rūpintojų ir globėjų skyrimo ir jų veiklos kontrolės vykdymo; specialiųjų socialinių paslaugų institucijoje teikimo klausimais;
7.4. organizuoja ir administruoja asmens veiksnumo įvertinimo nustatymą:
7.4.1. priima prašymus ir rengia dokumentus teismui dėl asmens veiksnumo įvertinimo
nustatymo;
7.4.2. bendradarbiauja ir tarpininkauja su kitomis institucijomis, įstaigomis, įmonėmis dėl reikiamų dokumentų asmens veiksnumui įvertinti gavimo;
7.4.3. rengia pareiškimus teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu/ribotai veiksniu;
7.4.4. organizuoja asmens, kuriam paskirta teismo psichiatrijos ekspertizė, nuvykimą į ekspertinę įstaigą ekspertizei atlikti nurodytu laiku;
7.4.5. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Administraciją teismuose asmens veiksnumo įvertinimo klausimais;
7.4.6. seka Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (EPP) siunčiamą informaciją, susijusią su teisme nagrinėjamomis bylomis asmens veiksnumo įvertinimo klausimais;
7.4.7. rengia komisijos, sudarytos neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti, posėdžio medžiagą ir organizuoja jos veiklą;
7.5. organizuoja neveiksnaus asmens sveikatos būklės peržiūrėjimą:
7.5.1. surenka informaciją iš sveikatos priežiūros, socialinės globos ir kitų įstaigų apie asmens sveikatos ir kasdienio funkcionavimo pokyčius per praėjusius vienerius metus;
7.5.2. susistemina informaciją ir teikia svarstyti komisijai, sudarytai neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti (toliau – komisija);
7.5.3. komisijos sprendimu kreipiasi į teismą dėl sričių, kuriose asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo;
7.5.4. planuoja lėšų poreikį komisijos narių veiklai apmokėti;
7.5.5. administruoja rūpybos/globos asmeniui nustatymą, rūpintojų / globėjų skyrimą ir jų veiklos kontrolę:
7.5.5.1. teikia teismui išvadas dėl rūpintojų / globėjų tinkamumo eiti pareigas;
7.5.5.2. kreipiasi į teismą dėl rūpintojo/globėjo atleidimo iš pareigų ir naujo rūpintojo / globėjo paskyrimo;
7.5.5.3. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Administraciją teismuose rūpybos/globos nustatymo klausimais;
7.5.5.4. seka Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (EPP) siunčiamą informaciją, susijusią su teisme nagrinėjamomis bylomis rūpybos/globos asmeniui nustatymo bei rūpintojo / globėjo skyrimo klausimais;
7.5.5.5. vykdo pilnamečių asmenų rūpintojų/globėjų veiklos kontrolę;
7.5.5.6. organizuoja komisijos, sudarytos pilnamečių asmenų rūpintojų / globėjų veiklos kontrolei vykdyti ir kitiems klausimams, susijusiems su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, spręsti, veiklą, ruošia medžiagą komisijos posėdžiui;
7.6. administruoja ir organizuoja socialinės globos paslaugų teikimą proto ar psichinę negalią turintiems asmenims institucijose:
7.6.1. priima prašymus dėl socialinės priežiūros ir socialinės globos asmeniui (šeimai) skyrimo ir informuoja pareiškėją (suinteresuotą asmenį) apie būtinumą pateikti reikiamus dokumentus;
7.6.2. teikia asmens prašymą socialinių paslaugų poreikiui įvertinti ir gavus poreikio įvertinimą surenka informaciją apie išlaikymo prievolių vykdymą;
7.6.3. sprendžia vienišų ar socialiai apleistų asmenų socialinės priežiūros ir socialinės Globos klausimus;
7.6.4. teikia Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijai (toliau – Komisija) išvadas apie socialinių paslaugų poreikį asmeniui (šeimai) nustatymą ir bei kitą turimą informaciją, turinčią įtakos sprendimui priimti;
7.6.5. atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus parengia teisės aktų nustatyta tvarka SP-9 formos sprendimą, Administracijos direktoriaus įsakymą arba motyvuotą atsakymą pareiškėjui dėl socialinių paslaugų neteikimo;
7.6.6. paskyrus socialines paslaugas parengia asmens bylą, išrašo siuntimą arba tarpininkauja suteikiant paskirtas socialines paslaugas institucijoje, perduoda dokumentus paslaugų teikėjui;
7.6.7. rengia sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo su paslaugų teikėjais,
paslaugų gavėjais;
7.6.8. teikia informaciją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir vyriausiesiems
skyriaus specialistams, administruojantiems pinigines išmokas, dėl senatvės pensijų ir šalpos išmokų dalies pervedimo į Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro Slaugos (globos) skyriaus sąskaitas;
7.7. administruoja Savivaldybei pavaldžias socialinių paslaugų įstaigas, kuriose yra teikiamos socialinės globos paslaugos proto ar psichinę negalią turintiems asmenims:
7.7.1.nuolat bendradarbiauja su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis pagal priskirtas funkcijas;
7.7.2. analizuoja statistinius duomenis, prognozuoja poreikius ir teikia pasiūlymus dėl socialinės globos teikimo galimybių plėtros;
7.7.3. tiria gautus nusiskundimus ir analizuoja konfliktines situacijas, surinktą informaciją teikia svarstyti teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. pagal poreikį atlieka asmens (šeimos) buities tyrimą;
7.9. suveda duomenis į SPIS programą apie socialinių paslaugų gavėjus, suteiktų paslaugų kiekį kiekvienam asmeniui, saugo informaciją kompiuterinėse laikmenose;
7.10. nuolat bendradarbiauja su socialines paslaugas Telšių rajono gyventojams teikiančiomis įstaigomis, sprendžiant paslaugų gavėjų ar su jais susijusių artimųjų socialines problemas;
7.11. teikia paklausimus į kitas institucijas, įstaigas, įmones dėl informacijos pateikimo gautiems interesantų prašymams tenkinti;
7.12. konsultuoja Administracijos seniūnijų darbuotojus pagal savo kompetenciją;
7.13. tiria ir nagrinėja piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus bei rengia į juos atsakymus pagal kompetenciją;
7.14. rengia darbo ataskaitas;
7.15. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir skyriaus veikla, teisės aktų tobulinimo klausimais, svarstant naujus teisės aktų projektus;
7.16. bendradarbiauja su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais bei seniūnijomis;
7.17. pagal savo kompetenciją vykdo skyriaus vedėjo pavedimus, jei šie neprieštarauja įstatymams;
7.18. pagal savo kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų bei skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą;
7.19. esant tarnybiniam būtinumui, pavaduoja skyriaus specialistus jų atostogų, ligos metu ar dėl kitų priežasčių jiems nesant darbe;
7.20. vykdo kitus su Administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
7.21. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, darbe bei teikia išvadas;
7.22. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su skyriaus vedėju;
7.23. teikia atitinkamus siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo.

VI. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________________
 

Dokumentų pateikimo būdas:
el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:
Renatas Sriubas, Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas, el. p. renatas.sriubas@vtd.lt, tel. (8 5) 219 6821.

Telefonas:
8 444 56190

El. paštas:
ilma.gintaliene@telsiai.lt

Skelbimas publikuojamas iki:
2019-09-16

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra