Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019     
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS Spausdinimo versija

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — savivaldybės tarybos) sprendimų projektų koordinavimo, statybos ir aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimas ir kontrolė;
 2. Užtikrinti savivaldybės lygmens statinių, pastatų ir infrastruktūros plėtrą.
 3. Derinti savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos joje plėtojimo sąlygų.
 4. Užtikrinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, rekonstravimą bei statybą.
 5. Koordinuoti ir kontroliuoti savivaldybės padalinių darbus, vykdant paprastąjį bei kapitalinį remontą.
 6. Užtikrinti urbanistikos, statybos pažangą.
 7. Dalyvauti savivaldybės teritorinės raidos analizės ir prognozės programų ir projektų rengime.
 8. Dalyvauti organizuojant nuolatinės statybos projektų derinimo komisijos posėdžius.

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 1. Atlikti užsakovo funkcijas statant, rekonstruojant ir remontuojant rangos būdu gyvenamuosius namus, kultūrinius-buitinius, nekilnojamų kultūros vertybių, komunalinius, švietimo, sveikatos apsaugos, pastatus, inžinerinius statinius ir tinklus bei kitus objektus iš Europos Sąjungos, valstybės, ministerijų ir žinybų bei savivaldybės skiriamų lėšų.
 2. Atlikti statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių techninę priežiūrą.
 3. Vykdyti statinių, kurių naudojimo priežiūra pavesta savivaldybės administracijai: gyvenamųjų namų statinių, išvardintų statybos reglamente STR 2.02.02:2007.
 4. Sudaryti statybos, rekonstravimo ir remonto objektų projektavimo darbų planus.
 5. Parengti viešųjų pirkimų komisijai pirminę dokumentaciją dėl statybos darbų projektavimo organizacijų parinkimo.
 6. Paruošti planuojamų vykdyti objektų pirminę statybos techninę dokumentaciją, sudaryti ir patvirtinti projektavimo darbų sąmatas bei grafikus, laiku aprūpinti technine dokumentacija rangos organizacijas.
 7. Sudaryti metinius ir perspektyvinius gyvenamųjų namų, kultūrinių, buitinių, komunalinių, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitų pastatų bei įrenginių statybos, rekonstravimo ir remonto darbų programų projektus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus statybų klausimais.
 8. Rengti ir kontroliuoti vykdymą šių savivaldybės biudžeto programų: 10 programa. Būsto plėtra, 11 programa. Telšių rajono infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas, 19 programa. Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas.
 9. Parengti viešųjų pirkimų komisijai pirminę dokumentaciją dėl rangovų parinkimo statybos darbams atlikti.
 10. Parengti ir vykdyti organizatoriaus funkcijas dėl rangovų parinkimo mažų apimčių statybos darbams atlikti.
 11. Vykdyti techninę priežiūrą statomuose, rekonstruojamuose ir remontuojamuose objektuose.
 12. Organizuoti baigtų statyti objektų valstybinį priėmimą dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti, skirti atstovą dalyvauti valstybinėje priėmimo komisijoje, parengti pastatytų statinių dokumentus teisinei registracijai, perduoti priimtus naudojimui objektus į atitinkamų organizacijų bei žinybų balansą.
 13. Pagal kompetenciją išduoti leidimus statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius.
 14. Organizuoti techniškai teisingą, tvarkingą elektros, šilumos, dujų, skysto ir kieto kuro sistemų eksploataciją, užtikrinti savivaldybės objektų aprūpinimą elektros energija, šiluma, dujomis, vandeniu ir kitais energetiniais ištekliais, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus energetikos klausimais.
 15. Dalyvauti organizuojant ir aptariant viešus rajono teritorinio planavimo projektus.
 16. Vykdyti savivaldybės objektų energetinės apskaitos kontrolę, tikrinti padėtį vietose.
 17. metinį privatizavimo objektų sąrašą, jį tikslinti ir teikti Privatizavimo komisijai.
 18. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės paramos, renovuojant ir modernizuojant daugiabučius namus programos vykdymą.
 19. Konsultuoti rajono gyventojus daugiabučių namų administravimo klausimais, bendrijų pirmininkus valstybės ir savivaldybės paramos teikimo, modernizuojant ir renovuojant daugiabučius namus, klausimais, teikti bendrijoms įvairią metodinę pagalbą, rengti savivaldybės tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl bendrijų rėmimo fondo lėšų panaudojimo.
 20. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų medžioklės, laukinės gyvūnijos ir veterinarijos srityse įgyvendinimas ir kontrolė.
 21. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimas ir kontrolė;
 22. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir susijusių norminių teisės aktų įgyvendinimas, sprendimų dėl želdinių atkūrimo, tvarkymo kontrolės vykdymas.
 23. Konsultacinės pagalbos gamtosauginėms problemoms spręsti investiciniuose projektuose teikimas, dalyvavimas investiciniuose aplinkosauginiuose projektuose.
 24. Gamtos išteklių (vandenviečių, smėlio karjerų ir kt.) naudojimo kontrolė.
 25. Dalyvavimas Savivaldybės vandentvarkos ūkio plėtros projektų rengime;
 26. Dalyvavimas organizuojant ir kontroliuojant pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymą;
 27. Pramonės įmonių paraiškų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti, projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo paraiškų ir projektų gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai naudoti nagrinėjimas ir derinimas.
 28. Dalyvavimas aplinkos taršos prevencijos organizacinėje ir kontrolės veikloje.
 29. Visuomenės ekologinio švietimo organizavimas.
 30. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo planavimas, ataskaitų ir sąmatų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms, Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui teikimas.
 31. Saugomų teritorijų ir gamtos paminklų tinkamos priežiūros organizavimas, pasiūlymų dėl saugomų teritorijų ir gamtos paminklų steigimo teikimas Savivaldybės tarybai.
 32. Ekstremaliųjų situacijų savivaldybėje ir jų galimų padarinių gyventojams, turtui bei aplinkai prognozavimas. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo, viešojo svarstymo bei derinimo su Telšių apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba organizavimas. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos savivaldybėje organizavimas ir koordinavimas. Savivaldybės Telšių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklos organizavimas ir koordinavimas. Ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimas, paieškos, gelbėjimo darbų, materialinio aprūpinimo organizavimas administracijos direktoriaus pavedimu. Savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų valdymo planų derinimas. Valstybės ir savivaldybės institucijų, ūkio subjektų, gyventojų perspėjimo apie ekstremaliąją situaciją, jos grėsmę, pobūdį, išplitimo tikimybę, būtinų gyventojų veiksmų planavimas ir organizavimas. Rajono gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (GPIS) patikrinimų, šios sistemos aparatūros techninės priežiūros kontrolės organizavimas. Ryšių sistemų panaudojimo ekstremaliųjų situacijų atvejais planavimas ir koordinavimas.
 33. Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų planavimas ir organizavimas. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų įgyvendinamų civilinės saugos sistemos uždavinių, civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi, metodinės pagalbos teikimo kontrolė. Savivaldybės gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais organizavimas. Visų savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų gyventojų duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti, rinkimas, jų kaupimas, sisteminimas, analizavimas ir teikimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui. Savivaldybės civilinės saugos metinio darbo plano rengimas ir derinimas. Visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir įstaigų informacijos, reikalingos civilinės saugos užduotims vykdyti, rinkimas, sisteminimas ir analizavimas.
 34. Pavojingųjų objektų civilinės saugos būklės kontrolė ir metodinės pagalbos jiems teikimas.
 35. Savivaldybės gyventojų evakavimo, laikino apgyvendinimo bei materialinio aprūpinimo planavimas, prireikus – evakavimo, laikino apgyvendinimo ir aprūpinimo koordinavimas.
 36. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo savivaldybės administracijoje koordinavimas, praveda savivaldybės administracijos darbuotojams darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus, rengia netipines darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, teikia metodinę pagalbą savivaldybės administracijos padaliniams darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos srityse.
 37. Nelaimingų atsitikimų savivaldybės administracijoje tyrimas teisės aktų nustatyta tvarka.
 38. Kontrolės, kaip vykdomi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimai savivaldybės administracijoje ir seniūnijose, užtikrinimas.
 39. Bendrųjų priešgaisrinių saugos taisyklių įgyvendinimo savivaldybės administracijoje organizavimas.
 40. Telšių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų darbo, vidaus tvarkos kontrolė, planinių bei operatyvinių darbo ir drausmės patikrinimų organizavimas.
 41. Teisės aktuose numatytų savivaldybės paveldosaugos padalinio funkcijų įgyvendinimas:
 42. išsaugoti rajone archeologinį, architektūrinį, mitologinį, etnokultūrinį, istorinį, memorialinį, dailės ir sakralinį kultūros paveldą, susieti jo apsaugą su kultūros poreikiais, kultūros paslaugų teikimu, skatinti rajono bendruomenę domėtis kultūros vertybėmis, jas globoti, tirti ir naudoti;
 43. organizuoti ir vykdyti kultūros vertybių paiešką, vertės nustatymą, inventorizavimą, kaupti ir sisteminti duomenų bazę apie esamas kultūros vertybes;
 44. vykdyti valstybės ir savivaldybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, tikrinti jų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui (toliau – Departamentas) kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
 45. informuoti Departamentą apie savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių;
 46. nustatyti valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
 47. atlikti veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suteiktus įgaliojimus;
 48. dalyvauti organizuojant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentų rengimą bei svarstant kitų planavimo subjektų parengtus saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentus ir juos derinti;
 49. dalyvauti rengiant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas;
 50. rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos programas, organizuoti jų vykdymą bei kontrolę;
 51. nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nustatyti ir sprendimams dėl teisinės apsaugos reikalingumo priimti rengia Savivaldybės tarybai sprendimą dėl Telšių rajono savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) steigimo, organizuoja jos darbą ir techninį aptarnavimą;
 52. rengti savivaldybės tarybos sprendimus dėl kultūros paveldo objektų skelbimo Savivaldybės saugomais ir informuoti Kultūros paveldo departamentą ir visus asmenis, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokių objektų teritorijos ribose yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;
 53. tikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę, atliekti jų stebėseną, apžiūrą ir vertinimą bei kaupti informaciją.
 54. dalyvavimas investiciniuose kultūros paveldo objektų tvarkymo projektuose;
 55. statybos ar kitokių projektų, teritorijų planavimo dokumentų derinimas pagal kompetenciją;
 56. savivaldybės tarybos ir savivaldybės kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas pagal kompetenciją;
 57. Dalyvavimas tarpžinybinių institucijų bendruose patikrinimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose.
 58. Teikti konsultacijas juridiniams ir fiziniams asmenims skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

 

:
: