Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Rugpjūtis
    2019     
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Konkursas

Skelbimo nr.:
59809
Skelbimo data:
2019-08-05  
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis
Pareigos:
Direktorius
Pareigybės aprašymas:

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „TELŠIŲ BUTŲ ŪKIS“ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie pareigybės nuostatai reglamentuoja Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ (toliau - įmonė) direktoriaus pareigas, teises, kvalifikacinius reikalavimus, atsakomybę.
2. Savivaldybės įmonės savininkė yra savivaldybė. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas savivaldybė įgyvendina per Telšių rajono savivaldybės vykdomąją instituciją (toliau – vykdomoji institucija).
Įmonės direktorius yra vienasmenis įmonės valdymo organas.
3. Per įmonės direktorių įmonė įgyja civilines teises ir prisiima pareigas bei jas įgyvendina.
4. Vykdomoji institucija skiria ir atšaukia įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su įmonės vadovu sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su įmonės vadovu, tvirtina įmonės vadovo pareigybės nuostatus.
5. Įmonės vadovas priimamas į darbą viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo tos pačios įmonės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Įmonės direktorius pradeda eiti pareigas nuo sprendime dėl jo paskyrimo nurodytos dienos, sudarius su juo darbo sutartį.
6. Įmonės direktorius negali būti tos įmonės vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu). Asmuo negali būti įmonės direktoriumi, jeigu:
6.1. įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
6.2. įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
6.3. įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;
6.4. įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
6.5. yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;
6.6. yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;
6.7. įstatymų nustatyta tvarka jam atimta teisė eiti tokias pareigas.
7. Įmonės vadovas negali būti kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu be vykdomosios institucijos sutikimo. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendimą dėl sutikimo įmonės vadovui būti kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu priima gavusi įmonės vadovo rašytinį prašymą. Šis įmonės vadovo prašymas turi būti išnagrinėtas per 10 darbo dienų nuo jo gavimo institucijoje dienos. Sutikimas duodamas, jeigu įmonės vadovo buvimas kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu nesukelia interesų konflikto, nekliudo jam tinkamai vykdyti pareigų, nurodytų Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose ir įmonės įstatuose. Įmonės vadovas, pažeidęs šioje dalyje nustatytą reikalavimą, turi būti atšauktas iš įmonės vadovo pareigų.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM ĮMONĖS DIREKTORIUI

8. Asmuo, einantis direktoriaus pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
9. Turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
10. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, būti susipažinusiam su teisės aktais reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, savivaldybės įmonių valdymą, darbo santykius, daugiabučių namų administravimą, turto valdymą, buhalterinės apskaitos organizavimą bei kitais norminiais teisės aktais.
11. Būti komunikabiliu, atsakingu, gebėti planuoti, organizuoti darbą, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
12. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.
13. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

14. Įmonės direktorius organizuoja kasdieninę įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis.
15. Įmonės direktorius:
15.1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
15.2. turėdamas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos išankstinį pritarimą, nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;
15.3. teikia informaciją įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai apie įmonės veiklos prognozes, planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas bei apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;
15.4. sudaro įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir jį pateikia kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita tvirtinti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
15.5. turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
15.5. parengia įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;
15.6. parengia ir tvirtina įmonės vidaus darbo tvarkos taisykles, tvirtina darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, darbuotojų pareiginius nuostatus ar instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;
15.7. įmonės vardu pasirašo bankinius ir finansinius dokumentus, sudaro sandorius;
15.8. užtikrina įmonės finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
15.9. tvirtina įmonės asmenų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, kontroliuoja, kad būtų atliekamos tik teisėtos, įformintos pagal taisykles, finansinės ir buhalterinės operacijos;
15.10. savo įsakymu nustato veiklos sritis, kuriose savarankiškai veikia ir įmonės vardu sudaryti sandorius turi teisę tam įgalioti įmonės darbuotojai;
15.11. skatina įmonės darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
15.12. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
15.13. užtikrina saugias įmonės darbuotojų darbo sąlygas;
15.14. leidžia įmonės veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja įmonės interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendrauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
15.15. kontroliuoja įmonės ūkinę veiklą, analizuoja bendrą būklę ir numato priemones jai pagerinti;
15.16. užtikrina savo ir įmonės darbuotojų tarnybinės veiklos skaidrumą;
15.17. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiūlymams įgyvendinti;
15.18. kontroliuoja kaip darbuotojai vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei pats juos vykdo;
15.19. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose, įmonės įstatuose įmonės direktoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

IV. DIREKTORIAUS TEISĖS

16. Įmonės direktorius turi teisę:
16.1. tobulinti savo kvalifikaciją;
16.2. teikti siūlymus dėl Telšių rajono savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų, kuriuose sprendžiami įmonės veiklos klausimai;
16.3. turėti parašo teisę banko dokumentuose;
16.4. turėti tinkamas darbo sąlygas, gauti pareigas atitinkantį darbo užmokestį;
16.5. spręsti kitus, susijusius su įmonės veikla, klausimus.

V. DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ IR PAVALDUMAS

17. Įmonės direktorius atsako už:
17.1. įmonės veiklos strategijos projekto parengimą ir jo pateikimą valdybai, jeigu ji sudaroma, ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
17.2. įmonės veiklos organizavimą;
17.3. pranešimą įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir valdybai, jeigu ji sudaroma, apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;
17.4. įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita valdybai, jeigu ji sudaroma, susipažinti ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
17.5. įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą ir jų pateikimą valdybai, jeigu ji sudaroma, svarstyti ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti;
17.6. įmonės veiklos ataskaitos parengimą;
17.7. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
17.8. įmonės viešų pranešimų paskelbimą;
17.9. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;
17.10. įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo įmonės įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
17.11. įmonės, Telšių rajono savivaldybės, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;
17.12. saugos darbe, sveikatos priežiūros, elektrosaugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos organizavimą įmonėje, aptarnaujančio personalo kvalifikaciją, darbuotojų mokymą ir instruktavimą saugos darbe klausimais;
17.13. kitus veiksmus, kuriuos įmonės direktoriui nustato Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, įmonės įstatai, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti teisės aktai.
18. Įmonės direktorius neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia įmonės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems įmonės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.
19. Įmonės direktorius turi vengti situacijos, kad jo asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti įmonės interesams. Susidarius tokiai situacijai įmonės direktorius privalo per 10 dienų apie tai raštu pranešti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
20. Įmonės direktorius, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, įmonės įstatuose, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimuose, administracijos direktoriaus įsakymuose ir kituose teisės aktuose, privalo padarytą žalą visiškai atlyginti įmonei.
21. Įmonės direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas jį paskyrusiai institucijai.
22. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai priėmus sprendimą atšaukti įmonės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia Darbo kodekse nustatyta tvarka. Jeigu įmonės vadovas buvo paskirtas įmonės valdybos nariu, atšaukus jį iš vadovo pareigų, jis atšaukiamas ir iš įmonės valdybos narių.
23. Už pavestų funkcijų vykdymą įmonės direktorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
24. Darbo ginčai tarp įmonės direktoriaus ir įmonės nagrinėjami teisme.

Dokumentų pateikimo būdas:
el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas:
Telšių r. sav. Telšių m. Plungės g. 29

Telefonas:
8 444 56190

El. paštas:
ilma.gintaliene@telsiai.lt

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra