Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Viešieji ryšiai
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Skelbiamas atviras konkursas

  Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti
  Skelbiamas atviras konkursas
  TELŠIŲ „ATEITIES“ PROGIMNAZIJOS (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Lygumų g. 47, Telšiai;  kodas 191873143)

  DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

  Darbo pobūdis:
  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja Progimnazijos neformaliojo švietimo programų rengimą bei užtikrina neformaliojo ugdymo proceso  stebėseną. Koordinuoja Vaiko gerovės komisijos darbą, bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais ir kitais progimnazijos bendruomenės nariais. Vykdo Progimnazijos skyriaus darbo kontrolę.Teikia siūlymus dėl Progimnazijos veiklos gerinimo, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje. Geba savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas ir kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

  Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
  Pareigybės lygis – A2.
  Darbo krūvis – 0,5 etato.
  Atlyginimo koeficientų apribojimai – 5,76-10,48.

  Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
  1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
  1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
  1.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) švietimo įstaigoje patirtį.
  1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
  1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  1.6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
  1.7. žinoti bei išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo lavinimo mokyklų veiklą;
  1.8. išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokymo tikslus, uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;
  1.9. išmanyti dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo taisykles ir raštvedybą;
  1.10. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
  1.11. gebėti užtikrinti mokinių saugumą, emociškai saugią mokymo(si) aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal progimnazijos nustatytą tvarką;
  1.12. būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;
  1.13. rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
  1. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:
  1.1. koordinuoja ir kontroliuoja Progimnazijos skyriaus darbuotojų darbą, vykdo skyriaus mokinių maitinimo priežiūrą;
  1.2. organizuoja ir vykdo Progimnazijos neformaliojo ugdymo programų rengimą bei įgyvendinimą,
   prižiūri neformaliojo ugdymo proceso dokumentų tvarkymą;
  1.3. koordinuoja Progimnazijos renginių organizavimą.
  1.4. koordinuoja Vaiko gerovės komisijos darbą.
  1.5. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą;
  1.6. vykdo teisėtus Progimnazijos direktoriaus pavedimus ir užduotis;
  1.7. organizuoja pasitarimus ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;
  1.8. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, atitinkančias Progimnazijos tikslus ir funkcijas.

  Pretendentai elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį privalo pateikti:
  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas).
  2. Asmens dokumento kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą (CV).
  4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;
  6. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
  7. Pretendento anketą.
  Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo,
  įskaitant konkurso paskelbimo dieną.
  Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti asmeniškai (telefonu ir el. paštu).

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
  Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 618) 29741, (8 444) 78488, 8 682 12262 .
       Konkurso paskelbimo data – 2019 m. rugpjūčio 14 d.   

  Direktorė                                                                                           Rita Motiejūnienė

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.