Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjo pareigoms eiti.

  Skelbimo Nr.: 43360
  Skelbimo data: 2020-01-07
  Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
  Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
  Pareigos: Architektūros skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
  Pareiginės algos koeficientas: 8.10
  Pareigybės aprašymas:

  ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Architektūros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS

  2. Skyriaus vedėjo (toliau – vedėjas) pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme bei kituose teisės aktuose savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti bei organizuoti Skyriaus efektyvų darbą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  3. Vedėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje teritorijų planavimo ir architektūros srityse.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  4.1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
  4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:
  4.2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);
  4.2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
  4.2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
  4.2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
  4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemėtvarką ir kraštotvarką bei geodeziją ir kartografiją;
  4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;
  4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
  4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  5.1. rengia Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimų, Telšių rajono savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės meras) potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  5.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriui priskirtos funkcijos;
  5.3. rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų, darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, jų pakeitimus ir papildymus ir teikia juos administracijos direktoriui;
  5.4. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų darbo sąlygų, jų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo;
  5.5. rengia ir teikia informaciją Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje dėl visuomenės informavimo apie Savivaldybėje rengiamus teritorijų planavimo dokumentus;
  5.6. dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorinės raidos analizės ir prognozės programas bei projektus, vykdo operatyvųjį planavimą;
  5.7. dalyvauja rengiant strategines ir vystymo programas teritorijų planavimo ir Telšių miesto vystymo klausimais;
  5.8. vykdydamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą ir vadovaudamasis Teritorijų planavimo normų sąvadu, teritorijų planavimo srityje organizuoja Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų, rengimą;
  5.9. nagrinėja planavimo organizatorių prašymus planavimo sąlygų sąvadams gauti, ruošia teritorijų planavimo sąlygų sąvadus, juos patvirtinus, pateikia organizatoriui, atitinkamoms institucijoms pateikia Administracijos direktoriaus vardu paraiškas planavimo sąlygoms rengti, nustatyta tvarka išduoda planavimo sąlygas, pateikia išvadą dėl bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo proceso ir procedūros, derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų projektinę dokumentaciją, atstovauja Administracijai kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinime ir dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;
  5.10. pateikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai, organizuoja rengiamų teritorijos planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, vadovauja teritorijų planavimo kompleksinio derinimo procedūrai, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
  5.11. analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, kontroliuoja specialiųjų planų susisiekimui ir inžinerinei infrastruktūrai plėtoti įgyvendinimą;
  5.12. nagrinėja žemės savininkų, valdytojų ar naudotojų prašymus dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, ruošia pareigų perdavimo įsakymų projektus ir sutartis perduoti planavimo organizatoriaus teises ir pareigas;
  5.13. vykdydamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos reglamentus, statybos bei architektūros srityje vykdo projektinės dokumentacijos, išduodant statybą leidžiančius dokumentus derinimą, išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus projektuojamiems statybos objektams, derina ir nustato sąlygas reklamos bei vizualinės informacijos objektams, derina mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje, apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl statybos projektų, rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus;
  5.14. priima rajono gyventojus statinių projektavimo ir teritorinio planavimo klausimais, prižiūri užsakymų statinių projektavimo bei detaliojo planavimo dokumentų rengimą;
  5.15. pagal kompetenciją rengia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams teritorijų planavimo dokumentams parengti (bendrieji, specialieji, detalieji planai, schemos, sklypų planai);
  5.16. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus teritorijų planavimo, architektūros, statybos klausimais, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
  5.17. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
  5.18. vykdo kitus su Administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

  VI. SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.
  ______________________

  Informacija apie įstaigą: Biudžetinė įstaiga, Žemaites g. 14, LT-87133 Telšiai, įstaigos kodas 180878299
  Vertinimo metodai: Nenustatyta
  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
  Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
  Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
  Telefonas: 8 5 2717137
  El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
  Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
      
   

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.