Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Germanto kraštovaizdžio draustinis tampa dar patrauklesnis lankytojams

  Bemaž prieš penkiasdešimt aštuonerius metus – 1960–ųjų rug­sė­jo 27–ąją buvo įsteigtas 923,89 ha ploto Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draustinis. Į jo te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka Džiu­gi­nė­nų, Pa­ger­man­tės, Liep­lau­kės miš­kai, Ger­man­to, Il­gio, Dur­bi­no eže­rai su Dur­bi­nio, Gė­ru­pio, Stu­jų bei Gel­žu­pio upe­liais.

  Šiemet pradėti šio draustinio pritaikymo visuomenės reikmėms darbai. Dalis jų – jau atlikta, dalis – tebevykdomi.

  Darbai finansuojami pagal projektą „Kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bių ap­sau­ga ir pri­tai­ky­mas pa­žin­ti (I)“. Projekto įgyvendinimas vyksta trimis dalimis: prie Il­gio eže­ro, pag­rin­di­nės Ger­man­to eže­ro poil­sia­vie­tės ir va­ka­ri­nė­je Germanto eže­ro da­ly­je, ne­to­li Liep­lau­kės.

  Prie poilsiautojų pamėgto Germanto ežero jau atlikti ar bus vykdomi šie darbai: sutvarkytas šaltinis, akmenimis ir žvyru tvirtinamos eže­ro ero­duo­tos pak­ran­tės, miške įrengtos poilsio aikštelės, pasirūpinta vaikų laisvalaikio praleidimu. Rytinė ežero pakrantė skirta supažindinti  lan­ky­to­jus su draus­ti­ny­je esan­čio­mis kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bė­mis, įrengiami gam­tos pa­ži­ni­mo įren­gi­niai „Paukš­čio liz­das“, „Va­ba­lų vieš­bu­tis“, „Me­džių pa­ži­ni­mas“, „Miš­ko kla­sė“ ir kt. Savęs pažinimui įrengiami šeši pa­ži­ni­mo ir ug­dy­mo įren­gi­niai: medinės piramidės meditacijai ir iš lauko akmenų įrengtas labirintas.

  Puikiais pokyčiais džiaugiasi Telšių rajono savivaldybės meras P. Kuizinas, Administracijos direktorius pavaduotojas R. Žebrauskas, Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyr. specialistas M. Norkus. 

  Lan­ky­to­jus pa­žin­ti­niais ta­kais ly­dės edu­ka­ci­nės skulp­tū­ros gam­tos  „Kraš­to­vaiz­džio le­gen­dos“, „Dur­bi­nas“, „Il­gis“, „Ger­man­tas“. Ša­lia pa­žin­ti­nių ta­kų įren­gia­mos nuk­rei­pian­čio­sios ro­dyk­lės, suo­lai, šiukš­lia­dė­žės, lau­ko tua­le­tai.

  Įgyvendinant minėtą projektą, pasirūpinta dviratininkų ir pėsčiųjų patogumu bei saugumu: pa­gal Il­gio ir Ger­man­to eže­rus ly­giag­re­čiai rengiami du žiedais sujungti takai (atstumas į vieną pusę – apie 1,5 ki­lo­met­ro). Norintiems trumpesnio maršruto, suplanuotas apie pu­sės ki­lo­met­ro marš­ru­tas ap­link Il­gio eže­rą. Pėsčiųjų ir dviračių takuose bus įrengti lau­ko bal­dai, dvi­ra­čių sto­vai, liep­tai, til­te­liai, apž­val­gos bei sut­vir­tin­to grun­to aikš­te­lės, ug­nies ir van­dens po­jū­čių vie­tos ir kt.

  Prie Ilgės ežero ren­gia­mi me­di­niai ta­kai neį­ga­lie­siems su  pri­va­žia­vi­mu prie van­dens, gam­tos po­jū­čių ta­kas, atliekami kiti darbai. Įgyvendinant projektą, už „Ger­man­to vi­los“, nu­ma­tyta įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

  Pro­jek­tas „Kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bių ap­sau­ga ir pri­tai­ky­mas pa­žin­ti (I)“ vyk­do­mas pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų prog­ra­mos 5 prio­ri­te­to „Ap­lin­ko­sau­ga, gam­tos iš­tek­lių dar­nus nau­do­ji­mas ir pri­si­tai­ky­mas prie kli­ma­to kai­tos“ 05.4.1-AP­VA-V-016 „Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ir vals­ty­bi­nės reikš­mės par­kų tvar­ky­mas, pri­tai­ky­mas lan­ky­mui“, fi­nan­suo­ja­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos st­ruk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų. Projektą vykdo Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, pro­jek­to part­ne­ris – Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nis pa­da­li­nys.

  „Džiugu ir pagirtina, jog gyvenimo kokybė mūsų rajone gerėja įvairių institucijų pastangomis: reikšmingi ne tik Telšių rajono savivaldybės vykdomi darbai, bet ir visi darbai, prisidedantys prie rajono gerovės. Visada sakiau ir pasikartosiu – tik bendru indėliu mes pasieksime rajonui naudingų permainų, o šis projektas – puikus kitų institucijų atliekamo darbo pavyzdys,“ – teigia Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas.

  Paminėtinas ir kitas šiuo metu rajone vykdomas projektas, kurio metu rekonstruotas valstybinės reikšmės automobilių kelio Nr. 4603 Telšiai – Alsėdžiai – Barstyčiai – Skuodas dalis. Darbus atliko AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos bei Telšių rajono savivaldybės administracija – jungtinės veiklos partneriai). Dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė“ metu  taip pat įrengta žiedinė sankryža, pėsčiųjų bei dviračių takai, vietoje anksčiau buvusios vieno lygio pervažos įrengtas automobilių viadukas per geležinkelį.

   

  Telšių rajono savivaldybės administracijos inf.

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.