Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigoms eiti.

  KONKURSO APRAŠYMAS
  Skelbimo Nr.: 43408
  Skelbimo data: 2020-01-10
  Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
  Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
  Pareigos: Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)
  Pareiginės algos koeficientas: 7.40
  Pareigybės aprašymas:

  TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS

  2. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga vykdyti Skyriaus funkcijas, susijusias su dokumentų, įslaptintos informacijos valdymu, savivaldybės politikos teisės klausimais įgyvendinimu.

  III. VEIKLOS SRITIS

  3. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje dokumentų rengimo ir įslaptintos informacijos valdymo veiklos srityje.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
  4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio ir 3 metų darbo patirtį;
  4.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
  4.4. gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
  4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“,“MS Excel“,“MS Outlook“, „Internet Explorer“.

  V. SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  5.1. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareiginius nuostatus;
  5.2. nagrinėja pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir / ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas, ar tinkamai nustatytas valstybės tarnautojo pareigybės pavadinimas.
  5.3. atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero įgaliojimu ir Administracijai Administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošia procesinius dokumentus teismams;
  5.4. konsultuoja Administracijos struktūrinių, struktūrinių-teritorinių padalinių darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis;
  5.5. konsultuoja dėl Savivaldybės mero, Savivaldybės tarybos, jos kolegijos, Administracijos direktoriaus rengiamų dokumentų teisėtumo, teikia išvadas bei pasiūlymus jiems koreguoti;
  5.6. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei sutarčių projektus;
  5.7. nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus, rengia atsakymus į juos norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  5.8. organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos bei personalo patikimumo administravimą;
  5.9. koordinuoja gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymą Administracijos seniūnijose;
  5.10. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybei priskirtų Administracijos archyvinių dokumentų priėmimą į Savivaldybės archyvą, jų tvarkymą, nuolatinį saugojimą ir perdavimą į Telšių apskrities archyvą;
  5.11. organizuoja ir kontroliuoja likviduotų įmonių archyvinių dokumentų priėmimą į Tarpžinybinį archyvą ir pažymų, išduodamų archyve turimų dokumentų pagrindu, išdavimą;
  5.12. atlieka funkcijas, susijusias su korupcijos prevencija ir kontrole;
  5.13. organizuoja Savivaldybės tarybos efektyvų darbą;
  5.14. atlieka pavestus tyrimus dėl darbuotojų tarnybinių nusižengimų bei teikia Administracijos direktoriui išvadas dėl nuobaudų skyrimo;
  5.15. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas, darbe bei rengia išvadas;
  5.16. atlieka teisinį dokumentų vertinimą;
  5.16. teikia Skyriaus priskirtų sričių veiklos metinę ataskaitą Skyriaus vedėjui;
  5.17. Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja Skyriaus vedėją ar kitą Skyriaus specialistą jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe;
  5.18. vykdo kitus su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

  VI. SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
  ______________________

  Informacija apie įstaigą: Telšių rajono savivaldybės administracija Telšiai, Žemaitės g. 14, kodas 180878299
  Vertinimo metodai: Nenustatyta
  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
  Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
  Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
  Telefonas: 8 5 2196813
  El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
  Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
  Skelbimas galioja iki 2020 m. sausio 24 d.

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.