Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

  Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti.

  KONKURSO APRAŠYMAS
  Skelbimo Nr.:  43358
  Skelbimo data: 2020-01-07
  Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
  Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
  Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
  Pareiginės algos koeficientas: 6.40
  Pareigybės aprašymas:

  KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Telšių rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus (toliau –skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS

  2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga darbui su GIS klientine ir lauko duomenų kaupimo programine įranga, atlikti melioracijos statinių apskaitą, stebėti melioruotos žemės būklės pasikeitimus.

  III. VEIKLOS SRITIS

  3. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – melioracijos.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  4.1.turėti aukštąjį koleginį inžinerijos mokslų studijų krypties grupės išsilavinimą;
  4.2. mokėti dirbti GPS prietaisu;
  4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis;
  4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  4.5. mokėti valdyti, sisteminti informaciją, rengti išvadas;
  4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Exeel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

  V. VYRIAUSIOJOM SPECIALISTO
  PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  5.1 pagal savo kompetenciją rengia Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Telšių rajono savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
  5.2 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti. Rengia sutartis su vykdytojais melioracijos darbams statinių statyboms, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti;
  5.3 dirba su GIS klientine ir lauko duomenų kaupimo programine įranga, ją atnaujina, spausdina žemėlapius;
  5.4 atlieka melioracijos statinių apskaitą, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus,
  5.5 tvarko melioracijos projektų archyvinę medžiagą;
  5.6 išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles;
  5.7 renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais;
  5.8 rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas;
  5.9 pažymi nusausintų žemių būklės pasikeitimus planuose M 1:2000 ir M 1:10000;
  5.10 atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;
  5.11. bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę statinių priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje;
  5.12 pagal kompetenciją tiria piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus bei rengia į juos atsakymus;
  5.13 pildo užbaigtų melioracijos darbų valstybinės komisijos pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir pateikia juos reikiamoms institucijoms;
  5.14 teikia savo veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjui;
  5.15 pasibaigus einamiesiems metams, sutvarko dokumentus pagal nomenklatūrą ir perduoda specialistui, atsakingam už archyvą;
  5.16. Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja kitą skyriaus specialistą jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe;
  6. Privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą; apie nusišalinimą pranešti raštu Administracijos direktoriui.

  VI. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  7. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ____________________________
                                                 _______________

  Informacija apie įstaigą: Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14,                    Telšiai LT-87133, Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 180878299
  Vertinimo metodai: Nenustatyta
  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
  Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
  Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
  Telefonas: 8 5 2717137
  El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
  Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.