Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Viešieji ryšiai
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Telšių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms pareigoms eiti

  Skelbimo Nr.: 8615
  Skelbimo data: 2019-08-06
  Konkursą organizuojanti įstaiga:
  Telšių rajono savivaldybės administracija
  Pareigos:
  Viešvėnų seniūnija Vyresnysis specialistas (PA koeficientas 4,8) Pareigybės aprašymas:

  VIEŠVĖNŲ SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (4,8)

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Viešvėnų seniūnijos vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. BENDROJI VEIKLOS SRITIS

  4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės paramos programų bei Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtros programų, metodinės medžiagos, informacijos perteikimui ir administravimui.

  III. SPECIALIOJI VEIKLOS SRITIS

  5. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – žemės ūkio srityje.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS
  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis vyresniojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį koleginį žemės ūkio krypties išsilavinimą;
  6.2. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir kaimo plėtros sistemos funkcionavimą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
  6.3. išmanyti dokumentų valdymo taisykles, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Exeel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

  V. VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


  7. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  7.1. vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo paraiškų administravimą, registruoja paraiškas žurnale ir pateikia žinyboms nustatyta tvarka;
  7.2. tikslina ūkio subjektų banko sąskaitas;
  7.3. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkininkams;
  7.4. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą jauniems ar besikuriantiems ūkininkams apie ūkininko ūkio įregistravimą;
  7.5. priima prašymus, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą registruojant žemės ūkio ir kaimo valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
  7.6 pildo formą „Prašymų įregistruoti žemės ūkio ir kaimo valdas suvestinė“ ir pateikia nustatyta tvarka administruojančiai organizacijai;
  7.7. suveda žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro duomenis į kompiuterinę bazę;
  7.8. priima prašymus apie panaudotas trąšas ir įveda į žemės ūkio ir kaimo verslo registrą;
  7.9. renka, kaupia informaciją ir supažindina savivaldybės administracijos Viešvėnų seniūnijos (toliau — Viešvėnų seniūnijos) žemdirbius apie paramos įsisavinimą (paraiškų priėmimo laiką, kas priima paraiškas, reikalavimai pareiškėjams ir kt.) pagal kaimo plėtros 2014-2020 m. plano priemones bei bendrojo programavimo dokumentą;
  7.10. vykdo grūdinių ir aliejinių augalų augintojų ataskaitų administravimą;
  7.11. informuoja žemdirbius dėl trūkumų išmokoms už paskerstus galvijus gauti;
  7.12. informuoja žemdirbius apie ūkio ekonominio dydžio vieneto (EDV) skaičiavimą ir mokesčių mokėjimą pagal EDV;
  7.13. dalyvauja respublikiniuose ir rajoniniuose seminaruose, susijusiuose su žemės ūkio klausimais;
  7.14. organizuoja Viešvėnų seniūnijoje seminarus, mokymus žemdirbiams;
  7.15. suderina pagal žemdirbių prašymus vietą ir laiką kasmetinei žemės ūkio technikos techninei apžiūrai atlikti Viešvėnų seniūnijoje;
  7.16. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų, į kurias paskiriamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, veikloje, patikrose.
  8. Vykdo kitus Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus, Viešvėnų seniūnijos seniūno žodinius ir raštiškus pavedimus, jei tai neprieštarauja įstatymams.
  9. Pasibaigus einamiesiems metams, sutvarko dokumentus pagal dokumentacijos planą ir perduoda atsakingam, už archyvą Viešvėnų seniūnijos specialistui.
  10. Pavaduoja Viešvėnų seniūnijos seniūną jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.
  11. Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja specialistą, atsakingą už gyvenamosios vietos deklaravimą, ir kitus Viešvėnų seniūnijos darbuotojus jų ligos, atostogų ar komandiruočių metu.
  12. Sudaro suvestinę apie einamaisiais metais numatomus vykdyti viešuosius pirkimus, organizuoja ir atlieka mažos vertės supaprastintus pirkimus.
  13. Dalyvauja komisijos darbe atliekant Viešvėnų seniūnijos metinę inventorizaciją.
  14. Atsako už civilinę saugą seniūnijoje.
  15. Visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Viešvėnų seniūnijos seniūnu, o jam nesant darbe, su jį pavaduojančiu darbuotoju.
  16. Teikia savo veiklos pusmetinę ir metinę ataskaitą Viešvėnų seniūnijos seniūnui.
  17. Vyresnysis specialistas privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą – apie nusišalinimą pranešti raštu Viešvėnų seniūnijos seniūnui ar Administracijos direktoriui.
  18. Nutraukus darbo santykius, dokumentaciją ir kitas priemones perduoda perdavimo aktu.
  19. Atsako už savo funkcijų vykdymą laiku ir tinkamai.

  VI. VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  20. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Viešvėnų seniūnijos seniūnui.

   

  Dokumentų pateikimo būdas:
  el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

  Adresas:
  Arūnas Bulota, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 5 2196829, el. p. arunas.bulota@vtd.lt, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.

  Telefonas:
  8 444 56190

  El. paštas:
  ilma.gintaliene@telsiai.lt

  Skelbimas publikuojamas iki:
  2019-08-13

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.