Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  KONTAKTAI SPAUDAI
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą laisvoms VšĮ Telšių jaunimo centro direktoriaus pareigoms eiti

  VšĮ Telšių jaunimo centro adresas: Plungės g. 29, LT-87329 Telšiai
  Įmonės kodas 300652219
  Skelbimo Nr.: 61557
  Skelbimo data:  2019-11-14
  Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija.

  Pareigos: Direktorius
  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5.

  VšĮ TELŠIŲ JAUNIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖ

  1. VšĮ Telšių jaunimo centro (toliau – Centras) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė yra priskiriama III įstaigų grupei.
  2. Pareigybės grupė – įstaigos vadovas, pareigybės kodas 1439.
  3.  Direktorius į pareigas priimamas konkurso būdu.
  4. Direktorius yra Centro vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto.
  5. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti Centro įstatuose numatytus tikslus ir funkcijas.
  6. Pareigybės pavaldumas – direktorius tiesiogiai pavaldus Telšių rajono savivaldybės merui (toliau — Savivaldybės meras), atskaitingas – Telšių rajono savivaldybės tarybai (toliau — Savivaldybės taryba).
  7.  Direktorių skiria ir atleidžia Savivaldybės meras įstatymų nustatyta tvarka.
  8. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Jaunimo politikos pagrindų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir pareigybės aprašymu, būti susipažinusiam su Lietuvos respublikos jaunimo politikos nuostatomis.

  II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  9. Direktorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  9.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  9.2. gerai mokėti valstybinę lietuvių ir vieną užsienio kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;
  9.3. turėti patirties projektinėje veikloje, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, mokėti organizuoti ir planuoti Centro veiklą.

  III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  10. Direktorius vykdo šias pareigas:
  10.1. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą;
  10.2.  įgyvendina ir užtikrina Centro įstatuose numatytų veiklos tikslų įgyvendinimą;
  10.3.  rengia Centro vidaus tvarkomuosius dokumentus, pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus;
  10.4.  vykdo ir įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero pavedimus;
  10.5. veikia Centro vardu be įgaliojimo, atstovauja jo interesams visose įstaigose ir organizacijose, sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro bankuose atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas;
  10.6. priima ir atleidžia iš pareigų Centro darbuotojus, užtikrina jų darbo laiko apskaitą, taiko skatinimo priemones ir skiria drausmines nuobaudas;
  10.7. įgyvendina priemones Centro veiklai tobulinti, rūpinasi Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
  10.8. tvirtina Centro vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;
  10.9. rengia projektus ir teikia paraiškas įgyvendinamų programų paramai gauti;
  10.10. atsižvelgiant į darbo apmokėjimo sąlygas, į darbo pobūdį, stažą, išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo užmokesčio fondo ribose nustato ir patvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas;
  10.11. užtikrina lėšų ir turto naudojimo teisėtumą, rezultatyvumą ir efektyvumą;
  10.12. rengia Centro veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
  10.13. organizuoja ir laiduoja saugų Centro darbą;
  10.14. pagal nustatytą formą teikia Telšių rajono savivaldybei statistinius duomenis ir ataskaitas;
  10.15. rengia projektus ir teikia paraiškas įgyvendinamų programų paramai gauti;
  10.16. telkia vietos jaunimą aktualioms problemoms spręsti, skatina jaunimo iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą;
  10.17. skatina jaunimo saviraišką, suteikia jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
  10.18. renka, kaupia ir nemokamai teikia jaunimui, jaunimo organizacijoms informaciją susijusią su galimybėmis dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, programose, konsultuoti jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais;
  10.19. plečia turiningo laisvalaikio pasiūlą jaunimui, formuoja pramogų kultūrą;
  10.20. bendradarbiauja su Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba ir Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau — Administracija) specialistu, koordinuojančiu jaunimo reikalus;
  10.21. kaupia Centro archyvą, garantuoja tinkamas sąlygas sukauptai medžiagai saugoti;
  10.22. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų bei darbo grupių veikloje;
  10.23. organizuoja Centro bendradarbiavimą su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis;
  10.24. atstovauja Centrui kitose institucijose;
  10.25. vykdo kitas pareigas, numatytas Centro įstatuose;
  10.26. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, derina su Savivaldybės meru ar jo įgaliotu asmeniu;
  10.27. atlieka kitus veiksmus, kurie numatyti valdymo organui teisės aktuose bei Centro įstatuose.
  11. Centro direktorius atsako už Centro administracinę ir ūkinę veiklą, Centro materialinės bazės kūrimą ir tausojimą, saugą darbe, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą, už einamąją finansų kontrolę Centre.
  __________________________

  Dokumentų pateikimo būdas:
  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
  Dokumentus galima teikti iki 2019 m. lapkričio 28 d.
  Informacija teikiama telefonu 8 444 56190,  el. paštas: ilma.gintaliene@telsiai.lt

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.