Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Viešieji pirkimai
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Viešieji ryšiai
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymai
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • Apie Naujamiesčio ir „Vilties“ mokyklų pertvarką

  Šiuo metu Telšių rajone veikia dvi specialiųjų ugdymosi poreikių programas vykdančios mokyklos: Naujamiesčio ir „Vilties“. 

  Pagal Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, minėtas mokyklas numatyta pertvarkyti: nuo šių metų rugsėjo 1 d. Naujamiesčio mokykloje bus ugdomi ir „Vilties“ mokyklos mokyklinio amžiaus vaikai.

  Kartu su ugdytiniais į Naujamiesčio mokyklą iš „Vilties“ pereis ir visi su mokyklinio amžiaus vaikais dirbantys specialistai. 

  Telšių ,,Vilties“ mokykloje liks ikimokyklinės grupės su šias grupes aptarnaujančiu personalu. „Viltyje“ taip pat bus teikiamos socialinės paslaugos ir vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo programa vyresniems nei 21 metų amžiaus ugdytiniams, t. y. abiejų mokyklų suaugusiųjų grupėms.

  Gerėtų ugdymo kokybė

  „Vilties“ mokykloje dėl mažo mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus į vieną grupę jungiami labai skirtingus specialiuosius poreikius turintys vaikai. Dėl šios priežasties ,,Vilties“ mokykloje ugdymo planas daugeliui grupių yra sudaromas tik pagal veiklas, o ne pagal dalykus – taip nukenčia ugdymo kokybė.

  Pertvarkius mokyklas atsirastų galimybė sudaryti ugdymo programas ir pagal dalykus, o į grupes jungti vaikus, turinčius tokius pačius ar panašius specialiuosius poreikius. Taip būtų pagerinama ugdymo kokybė.

  Naujamiesčio mokyklos patalpos – pritaikytos

  Naujamiesčio mokyklos tualetai, dušinės, atstumai nuo klasių ir miegamųjų patalpų ar tualeto, gulimos vietos klasėse, liftas, kineziterapijos patalpos, masažo kabinetas, sporto salė ir kita infrastruktūra pritaikyta negalią turinčių vaikų ugdymui.

  Be to, šiuo metu svarstomos savivaldybės biudžeto programos, planuojamos lėšos ir numatomi konkretūs veiksmai dėl Naujamiesčio mokyklos sąlygų pagerinimo padidėjus vaikų skaičiui.

  Socialinių paslaugų plėtra

  Naujamiesčio ir „Vilties“ mokyklų pertvarkymu suplanuota išplėtoti socialines paslaugas asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams.

  Po pertvarkos „Vilties“ mokykloje numatyta vykdyti šias socialines veiklas: dienos centro (dienos socialinė globa), atokvėpio paslaugas asmens namuose ir centre (ligos, atostogų ir kitais atvejais), trumpalaikę socialinę globą.

  Kartu su šiomis paslaugomis būtų teikiamos ir bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas bei sociokultūrinės paslaugos. Taip pat organizuojama psichosocialinė pagalba.

  Lankytojai bus mokomi kompiuterinio raštingumo, atliks sveikatingumo mankštą, pasivaikščiojimo, darbo terapiją, dalyvaus įvairiuose saviraiškos užsiėmimuose ir t.t.

  Dienos socialinė globa

  Šiuo metu „Vilties“ mokyklos Dienos socialinės globos skyriuje dienos socialinės globos paslaugos teikiamos 27 neįgaliems asmenims (iš jų 25 su sunkia negalia).

  Planuojama, kad socialinės globos paslaugos būtų paskirtos 19 suaugusių asmenų su negalia (iš jų 9 – su sunkia negalia) iš Naujamiesčio mokyklos. Asmenims su vidutine ar lengva negalia bus sudaroma galimybė pasirinkti paslaugas ir Telšių dienos centre.

  Dienos socialinė globa bus teikiama nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę. Iš viso dienos socialinės globos paslaugos būtų teikiamos iki 50 asmenų.

  Atokvėpio paslaugos ir trumpalaikė socialinė globa

  „Vilties“ mokykloje taip pat numatyta teikti atokvėpio paslaugas ir trumpalaikę socialinę globą. Tai – kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmeniui: vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

  Paslauga teikiama ne trumpiau nei 12 valandų per parą, pusę metų arba 5 paras per savaitę.

  Šių paslaugų teikimas išspręstų iki šiol Telšių rajone egzistuojančią problemą, su kuria susiduria norintieji palikti neįgalų asmenį kito priežiūrai.

  Teiks psichosocialinę pagalbą

  Po pertvarkos „Vilties“ mokykloje taip pat būtų teikiama psichosocialinė pagalba asmenims, išgyvenantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą) ir jų šeimoms, artimiesiems.

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamomis lėšomis ,,Vilties“ pastatas dar šiemet bus pradėtas rekonstruoti. Praėjusią savaitę „Vilties“ mokykloje apsilankę šios ministerijos atstovai patvirtino, jog projekto paskirtis yra ne ugdymo, o socialinių reikmių plėtra.

  Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Lina Vičkačkienė: 

  „Telšių rajone veikia dvi specialiojo ugdymo įstaigos, kuriose yra ugdomi mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Šiuo metu abiejose įstaigose yra ribojamos ugdymo plano įgyvendinimo galimybės, o tai sąlygoja mokyklų teikiamų ugdymo paslaugų kokybę.

  Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pasisako už tai, kad rajone tikslinga optimizuoti specialiųjų ugdymosi įstaigų tinklą. Tai leistų sudaryti sąlygas gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą.

  Ugdymas būtų organizuojamas dalykų arba veiklų principu, atsižvelgiant į mokinio galias, gebėjimus ir pasiekimus. Didesnis dėmesys būtų skiriamas mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti, sutrikimą ar negalią kompensuojamiesiems įgūdžiams ugdyti, profesiniam orientavimui ir veiklinimui, savarankiškumo įgūdžiams ugdyti, kitai veiklai ar kitiems dalykams, kurie tenkintų mokinio ugdymosi poreikius ir švietimo pagalbos teikimo poreikius.

  Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, būtų teikiamas paslaugų kompleksas, atsirastų palankesnė infrastruktūra ugdymui.“

  Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Navickas:

  „Pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.4 papunktį Mokyklų bendruomenės, nesutinkančios su parengtu Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektu, teikia argumentuotus siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai.

  Švietimo ir mokslo ministerija bendruomenių prašymų nėra gavusi.

  „Vilties“ ir „Naujamiesčio“ mokyklos finansuojamos iš valstybės biudžeto; išanalizavusi esamą padėtį, ministerija mano, kad Telšiams pakanka vienos specialiųjų ugdymosi poreikių programas vykdančios mokyklos.“

  Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė:

  Manau, kad įvairių baimių turintys tėveliai greitai turės progą įsitikinti, kad jų vaikais bus profesionaliai ir nuoširdžiai pasirūpinta. Tik reikia bendrų pastangų, girdėti vieni kitus ir šiek tiek pasitikėti.

   

  Telšių rajono savivaldybės informacija

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.