Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Sausis
    2021     
 

Germanto kraštovaizdžio draustinis tampa dar patrauklesnis lankytojams

Bemaž prieš penkiasdešimt aštuonerius metus – 1960–ųjų rug­sė­jo 27–ąją buvo įsteigtas 923,89 ha ploto Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draustinis. Į jo te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka Džiu­gi­nė­nų, Pa­ger­man­tės, Liep­lau­kės miš­kai, Ger­man­to, Il­gio, Dur­bi­no eže­rai su Dur­bi­nio, Gė­ru­pio, Stu­jų bei Gel­žu­pio upe­liais.

Šiemet pradėti šio draustinio pritaikymo visuomenės reikmėms darbai. Dalis jų – jau atlikta, dalis – tebevykdomi.

Darbai finansuojami pagal projektą „Kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bių ap­sau­ga ir pri­tai­ky­mas pa­žin­ti (I)“. Projekto įgyvendinimas vyksta trimis dalimis: prie Il­gio eže­ro, pag­rin­di­nės Ger­man­to eže­ro poil­sia­vie­tės ir va­ka­ri­nė­je Germanto eže­ro da­ly­je, ne­to­li Liep­lau­kės.

Prie poilsiautojų pamėgto Germanto ežero jau atlikti ar bus vykdomi šie darbai: sutvarkytas šaltinis, akmenimis ir žvyru tvirtinamos eže­ro ero­duo­tos pak­ran­tės, miške įrengtos poilsio aikštelės, pasirūpinta vaikų laisvalaikio praleidimu. Rytinė ežero pakrantė skirta supažindinti  lan­ky­to­jus su draus­ti­ny­je esan­čio­mis kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bė­mis, įrengiami gam­tos pa­ži­ni­mo įren­gi­niai „Paukš­čio liz­das“, „Va­ba­lų vieš­bu­tis“, „Me­džių pa­ži­ni­mas“, „Miš­ko kla­sė“ ir kt. Savęs pažinimui įrengiami šeši pa­ži­ni­mo ir ug­dy­mo įren­gi­niai: medinės piramidės meditacijai ir iš lauko akmenų įrengtas labirintas.

Puikiais pokyčiais džiaugiasi Telšių rajono savivaldybės meras P. Kuizinas, Administracijos direktorius pavaduotojas R. Žebrauskas, Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyr. specialistas M. Norkus. 

Lan­ky­to­jus pa­žin­ti­niais ta­kais ly­dės edu­ka­ci­nės skulp­tū­ros gam­tos  „Kraš­to­vaiz­džio le­gen­dos“, „Dur­bi­nas“, „Il­gis“, „Ger­man­tas“. Ša­lia pa­žin­ti­nių ta­kų įren­gia­mos nuk­rei­pian­čio­sios ro­dyk­lės, suo­lai, šiukš­lia­dė­žės, lau­ko tua­le­tai.

Įgyvendinant minėtą projektą, pasirūpinta dviratininkų ir pėsčiųjų patogumu bei saugumu: pa­gal Il­gio ir Ger­man­to eže­rus ly­giag­re­čiai rengiami du žiedais sujungti takai (atstumas į vieną pusę – apie 1,5 ki­lo­met­ro). Norintiems trumpesnio maršruto, suplanuotas apie pu­sės ki­lo­met­ro marš­ru­tas ap­link Il­gio eže­rą. Pėsčiųjų ir dviračių takuose bus įrengti lau­ko bal­dai, dvi­ra­čių sto­vai, liep­tai, til­te­liai, apž­val­gos bei sut­vir­tin­to grun­to aikš­te­lės, ug­nies ir van­dens po­jū­čių vie­tos ir kt.

Prie Ilgės ežero ren­gia­mi me­di­niai ta­kai neį­ga­lie­siems su  pri­va­žia­vi­mu prie van­dens, gam­tos po­jū­čių ta­kas, atliekami kiti darbai. Įgyvendinant projektą, už „Ger­man­to vi­los“, nu­ma­tyta įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

Pro­jek­tas „Kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bių ap­sau­ga ir pri­tai­ky­mas pa­žin­ti (I)“ vyk­do­mas pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų prog­ra­mos 5 prio­ri­te­to „Ap­lin­ko­sau­ga, gam­tos iš­tek­lių dar­nus nau­do­ji­mas ir pri­si­tai­ky­mas prie kli­ma­to kai­tos“ 05.4.1-AP­VA-V-016 „Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ir vals­ty­bi­nės reikš­mės par­kų tvar­ky­mas, pri­tai­ky­mas lan­ky­mui“, fi­nan­suo­ja­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos st­ruk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų. Projektą vykdo Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, pro­jek­to part­ne­ris – Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nis pa­da­li­nys.

„Džiugu ir pagirtina, jog gyvenimo kokybė mūsų rajone gerėja įvairių institucijų pastangomis: reikšmingi ne tik Telšių rajono savivaldybės vykdomi darbai, bet ir visi darbai, prisidedantys prie rajono gerovės. Visada sakiau ir pasikartosiu – tik bendru indėliu mes pasieksime rajonui naudingų permainų, o šis projektas – puikus kitų institucijų atliekamo darbo pavyzdys,“ – teigia Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas.

Paminėtinas ir kitas šiuo metu rajone vykdomas projektas, kurio metu rekonstruotas valstybinės reikšmės automobilių kelio Nr. 4603 Telšiai – Alsėdžiai – Barstyčiai – Skuodas dalis. Darbus atliko AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos bei Telšių rajono savivaldybės administracija – jungtinės veiklos partneriai). Dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė“ metu  taip pat įrengta žiedinė sankryža, pėsčiųjų bei dviračių takai, vietoje anksčiau buvusios vieno lygio pervažos įrengtas automobilių viadukas per geležinkelį.

 

Telšių rajono savivaldybės administracijos inf.

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
komentarų nėra