Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Viešieji ryšiai
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • ES parama Telšių miesto gyventojams

  ES parama Telšių miesto gyventojams

       Telšių miesto vietos veiklos grupė kartu su konsultavimo paslaugas teikusia įmone VšĮ „Investicinių projektų grupė“ parengė Telšių miesto 2016 – 2022 metų vietos plėtros strategiją, pagal kurią numatoma remti veiklas:
  <p >-mažinančias Telšių miesto gyventojų socialinę atskirtį,
  -didinančias bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą,
  - skatinančias verslumą.
  Strategijos įgyvendinimui reikalinga 781.0 tūkst. Eur suma, iš kurios bus prašoma 656.040,00 Eur Europos Sąjungos paramos, 16 proc. numatoma skirti iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto.
  Telšių miesto vietos plėtros strategija buvo rengiama nuo 2015 m. lapkričio mėn. iki 2016 m. vasario mėn. organizuojant viešus seminarus – konsultacijas su nevyriausybinėmis organizacijomis, asocijuotomis verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis, mokslo įstaigomis, valstybinėmis institucijomis, verslo įmonėmis ir kitais suinteresuotais asmenimis. 2015 m. sausio 20 d. viešo su visuomene renginio metu buvo pristatyta Telšių miesto socialinė ir ekonominė situacija, identifikuotos pagrindinės žmonių grupės, kurios šiuo metu patiria didžiausius sunkumus (bedarbiai, neįgalieji, vieniši tėvai/mamos, jaunuoliai iš globos namų, migrantų šeimos, asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, bedarbiai, socialinės rizikos šeimos, asmenys, prižiūrintys neįgaliuosius ar senus tėvus, skurstantys asmenys, įvairių priklausomybių turintys asmenys); svarstyta, kaip paskatinti, motyvuoti žmones ieškoti – susirasti darbą, dirbti ar imtis naujų iniciatyvų, verslo idėjų, kaip spręsti verslo subjektų problemas, susijusias su darbuotojų kompetencija ir kvalifikacija. Susitikimo metu buvo suformuluoti konkretūs veiksmai, kuriais numatoma spręsti Telšių miesto gyventojų problemas:
  1. Tikslas. Mažinti Telšių miesto gyventojų socialinę atskirtį1.1. Uždavinys. Bendradarbiavimo skatinimas sprendžiant socialinės atskirties problemas1.1.1. Veiksmas. Partnerių, veikiančių socialinėje srityje, tinklo įkūrimas ir bendradarbiavimas sprendžiant kompleksiškai socialines problemas Telšių mieste.
  1.2. Uždavinys. Skatinti Telšių miesto bendruomenės įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimą socialinę atskirtį išgyvenantiems asmenims1.2.1. Veiksmas. Priemonių, skatinančių savipagalbos grupių strategijos tikslinėms grupėms steigimąsį, kūrimas ir įgyvendinimas.
  1.2.2. Veiksmas. Veiklos, skatinančios savanorystę, teikiant pagalbą strategijos tikslinės grupės nariams.
  1.3. uždavinys. Teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims1.3.1. Veiksmas. Sockultūrinių, psichosialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas strategijos tikslinės grupės nariams (mamos su psichikos negalia, socialinės rizikos šeimos, jaunuoliai iš globos namų, jaunuoliai iš socialinės rizikos šeimų, asmenys, sugrįžę iš įkalinimo įstaigų, pabėgeliai, neįgalieji).
  1.3.2. Veiksmas. Atokvėpio paslaugų teikimas darbingiems asmenims, slaugantiems senus ar neįgalius šeimos narius).
  1.3.3. Veiksmas. Psichosocialinių ir intensyvių krizių įveikimo pagalbos teikimas asmenims išgyvenantiems skirybas, vienišiems tėvams, auginantiems vaikus, pabėgeliams, bedarbiams.
  1.3.4. Veiksmas. Strategijos tikslinių grupių, dalyvaujančių strategijos veiksmuose, - darbingų gyventojų šeimos nariams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, paslaugų teikimas.<p >2. Tikslas. Skatinti Telšių miesto gyventojų užimtumą2.1. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir skatinti gyventojų verslumą2.1.1. Veiksmas. Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai.
  2.1.2. Veiksmas. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą neaktyvius asmenis (įskaitant pabėgelius).
  2.1.3.Veiksmas. Miesto ir kaimo sąveika, skatinant inovacijų plėtrą ir ekonominę sanglaudą (bendradarbiaujant su besiribojančiomis kaimo vietos veiklos grupėmis).
  2.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas įgyti profesinius įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas darbui susirasti ar dirbti2.2.1. Veiksmas. Neįgaliųjų (nėra Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas nedarbingu) bedarbių ir neaktyvių asmenų profesinių įgūdžių ugdymas ir pagalba bei tarpininkavimas įsidarbinant (su asistentu ar be jo).
  2.2.2.Veiksmas. Bedarbių ir neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje.
  2.2.3. Veiksmas. Priemonės, skatinančios vyresnių nei 50 metų ilgalaikių bedarbių, įsidarbinimo galimybes.<p > Strategijos veiksmus numatoma pradėti įgyvendinti dar šiais metais jei būtų skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, o visi Telšių miesto teritorijoje vykdantys veiklą viešieji ir privatūs juridiniai asmenys būtų kviečiami teikti projektų paraiškas suplanuotiems veiksmams įgyvendinti.
  Dėkojame visiems prisidėjusiems prie Telšių miesto 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos rengimo – dalyvavusiems ir diskutavusiems viešuose renginiuose, teikusiems įvairius pasiūlymus ir idėjas.
  Strategija buvo parengta įgyvendinant projektą „Vietos plėtros strategijos parengimas“, kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Telšiųmiesto vietos veiklos grupės lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas".

   

   


  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.