Telšių rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybės administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
tel./faks. (8 444) 52229
el. p. info@telsiai.lt,
juridinių asmenų registras, kodas 180878299

  Turizmas
 • Turizmas
 •   Naujienos
 • Aplinkosauga
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • MOBILIZACIJA
 • Pranešimai spaudai
 • Socialiniai reikalai
 • Sportas
 • Sveikata
 • Švietimas
 • Teritorijų planavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Konkursai
 • Aukcionai
 • Savivaldybės turto nuoma
 • SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
 • Naujienų archyvas
 •   PAGRINDINIS
 • Naujienos
 • Verslas
 • Turizmas
 • Savivaldybė
 •   Turistui
 • Telšių miestas
 • Galerija
 • Žemėlapis
 • Telšių autobusų parkas
 • Žemaitijos turizmo informacijos centras
 • Varnių regioninis parkas
 • Kultūros įstaigos
 • Telšių kultūros centras
 • Telšių Žemaitės dramos teatras
 • Telšių rajono turizmo plėtros strategija
 •   Verslui
 • Licencijos ir leidimai
 • Turto valdymas
 • Teritorijų planavimas
 • Teritorijų planavimo dokumentai ar planavimo viešumas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
 • Architektūra ir statyba
 • Mokesčiai
 • Renginių organizavimas
 • Strateginis planavimas ir investicijos
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros rėmimas
 • Kvietimai teikti paraiškas pagal priemones
 •   Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūros schema
  Darbuotojų kontaktai
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Taryba
  Meras
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Viešieji ryšiai
  Konkursai laisvoms pareigoms užimti
  DARBO TARYBA
  KOMISIJOS
  Seniūnijos
 • Teisinė informacija
 • NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • APLINKOSAUGA
  ARCHITEKTŪRA
  CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITAS
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  CIVILINĖ SAUGA
  DOKUMENTŲ VALDYMAS
  EKONOMIKA IR TURTO VALDYMAS
  FINANSAI
  JAUNIMO REIKALAI
  KAIMO PLĖTRA
  KULTŪRA
  MOBILIZACIJA
  SOCIALINĖ PARAMA IR RŪPYBA
  STATYBA IR URBANISTIKA
  STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
  SVEIKATOS APSAUGA
  SPORTAS
  ŠVIETIMAS
  KULTŪROS PAVELDAS
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Metinės užduotys
  Viešieji pirkimai
  Biudžetas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Veiklos ataskaitos
  Projektinė veikla
  Projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto
  Vadovų darbotvarkės
  Kontroliuojami subjektai
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  ATVEJO VADYBA
  KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PASLAUGOS ŠEIMAI
  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS
  VAIKŲ DIENOS CENTRAI
  GLOBOS CENTRAS
  Informacijos rinkmenos
  Savivaldybės įstaigų paslaugų įkainiai
 • Atviri duomenys
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Nuorodos
 • Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
 • Klausimai ir atsakymai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Valstybinės kalbos kontrolė
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • NVO
 • PIRKIMAI NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
 • Vals­ty­bi­nis Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nis bus pri­tai­ky­tas lan­ky­to­jų reik­mėms

  Pa­ga­liau tel­šiš­kių miš­ki­nin­kų sva­jo­nė, pra­dė­ta puo­se­lė­ti pa­na­šiai prieš du de­šimt­me­čius, iš­si­pil­dė -- vals­ty­bi­nis Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nis bus pri­tai­ky­tas lan­ky­to­jų reik­mėms ir mies­te­lė­nus bei sve­čius nau­jais pa­žin­ti­niais ob­jek­tais džiu­gins nuo ki­tų me­tų pra­džios. O šiuo me­tu ten -- pats dar­bų karš­ty­me­tis. 

  Vals­ty­bi­nis Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nis, ku­rio plo­tas 923,89 ha, įs­teig­tas vie­nas iš pir­mų­jų Lie­tu­vo­je be­veik prieš 60 me­tų -- 1960–ųjų rug­sė­jo 27–ąją. Taip bu­vo sie­kia­ma iš­sau­go­ti Vi­du­rio Že­mai­čių aukš­tu­moms bū­din­gą kraš­to­vaiz­dį su eže­rų komp­lek­su. Į draus­ti­nio te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka Džiu­gi­nė­nų, Pa­ger­man­tės, Liep­lau­kės miš­kai, taip pat Ger­man­to, Il­gio, Dur­bi­no eže­rai su Dur­bi­nio, Gė­ru­pio, Stu­jų, Gel­žu­pio upe­liais.

  Dėl gre­ti­mais esan­čio Tel­šių mies­to draus­ti­nio te­ri­to­ri­ja gau­siai lan­ko­ma -- Ger­man­to eže­ro ry­ti­nė­je pak­ran­tė­je vyks­ta mies­to šven­tės, įreng­tas plia­žas, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Il­gio eže­ro ry­ti­nė pak­ran­tė pa­mėg­ta Tel­šių mies­to svei­kuo­lių, ku­rie mau­do­si iš­ti­sus me­tus. Čia tel­šiš­kių miš­ki­nin­kų ini­cia­ty­va bu­vo įreng­tas mo­ko­ma­sis ta­kas, liep­tai, lau­ko bal­dai, ku­rie per lai­ką su­si­dė­vė­jo ir ta­po ne­sau­gūs, kaip ir vi­sa draus­ti­nio te­ri­to­ri­jo­je esan­ti įran­ga.

  Miš­ki­nin­kus taip pat ne­ra­mi­no ero­duo­jan­čios van­dens tel­ki­nių pak­ran­tės, in­for­ma­ci­jos trū­ku­mas apie draus­ti­nio ver­ty­bes, lan­ky­mo­si gam­to­je nau­dą, pa­ti­riant kuo dau­giau po­jū­čių ir su­vo­kiant sa­ve kaip neats­ki­ria­mą gam­tos da­le­lę.

  Pa­vy­ko gau­ti eu­ro­pi­nių lė­šų per Vals­ty­bi­nę sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bą prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Prie Ger­man­to vals­ty­bi­nio kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nio tvar­ky­mo pro­jek­to lė­šo­mis pri­si­de­da­ma iš ša­lies biu­dže­to, da­lį jų skirs Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nis pa­da­li­nys. Ran­go­vas įsi­pa­rei­go­jo už­sa­ko­vui -- Tel­šių re­gio­ni­niam pa­da­li­niui -- dar­bus baig­ti per 9 mė­ne­sius nuo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo die­nos iki šių me­tų pa­bai­gos. Pro­jek­to au­to­rius -- Au­ri­mas Veng­ris.

  Draus­ti­nis neat­pa­žįs­ta­mai pa­si­keis

  Pa­sak pro­jek­to ku­ra­to­rių -- Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio vyr. miš­ki­nin­ko Ar­vy­do Jo­ku­žio ir miš­kų žel­di­ni­mo in­ži­nie­rės Li­nos Ser­vie­nės, vi­si dar­bai Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je tar­si pa­si­da­li­na į tre­je­tą da­lių: prie Il­gio eže­ro, prie pag­rin­di­nės Ger­man­to eže­ro poil­sia­vie­tės ir va­ka­ri­nė­je šio eže­ro da­ly­je, ne­to­li Liep­lau­kės.

  Lan­ky­to­jams bus pat­rauk­lu ke­liau­ti pa­gal Il­gio ir Ger­man­to eže­rus pės­čio­mis ar­ba dvi­ra­čiais dviem ly­giag­re­čiai įreng­tais ta­kais, su­jung­tais žie­dais. Į vie­ną pu­sę tai su­da­rys apie 1,5 ki­lo­met­ro, o grįž­tant teks dar tiek pat įveik­ti. No­rin­tie­ji ga­lės pa­si­rink­ti ir trum­pes­nį -- apie pu­sės ki­lo­met­ro -- marš­ru­tą ap­link Il­gio eže­rą.

  Čia bus įren­gia­mi me­di­niai ta­kai neį­ga­lie­siems su pa­to­giu pri­va­žia­vi­mu prie van­dens, kad ne­ga­lios iš­tik­ti žmo­nės ga­lė­tų pa­jus­ti van­dens vė­są. Dau­giau ne­ti­kė­tu­mų no­rin­tie­ji pa­tir­ti gam­to­je, ga­lės ba­so­mis iš­ban­dy­ti gam­tos po­jū­čių ta­ką, kad po ko­jo­mis pa­jus­tų ir pel­kę, ir žvy­rą, ir dur­pę, ir ak­me­nį bei me­di­nius at­rak­cio­nus.

  Lau­ko bal­dai, dvi­ra­čių sto­vai, liep­tai, til­te­liai, apž­val­gos bei sut­vir­tin­to grun­to aikš­te­lės, ug­nies ir van­dens po­jū­čių vie­tos bei ki­tos prak­tiš­kos bei daug kam pir­mą­kart su­tik­tos gam­to­je įdo­my­bės,-- vi­sa tai lauks lan­ky­to­jų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kuo­se.

  Svar­biau­sia, pa­sak A.Jo­ku­žio, kad lan­ky­to­jai pa­jus bu­vi­mo gam­to­je nau­dą, bus su­pa­žin­din­ti su draus­ti­ny­je esan­čio­mis kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bė­mis, mo­ky­sis lan­ky­mo­si ir el­ge­sio gam­to­je kul­tū­ros. Tai pa­dės įreng­ti pa­žin­ti­niai, gam­tos ir sa­vęs pa­ži­ni­mo, ra­my­bės ta­kai bei vie­tos.

  Ger­man­to eže­ro ero­duo­tos pak­ran­tės bus sut­vir­tin­tos ak­me­ni­mis ir žvy­ru, sut­var­ky­tas šal­ti­nė­lis, net­rūks at­rak­ci­jų ir vai­kams. Pri­sė­dus ant suo­le­lio, bus ga­li­ma gro­žė­tis gam­to­vaiz­džiu. Už til­to, to­liau miš­ke, lauk­tų ra­miam poil­siui įreng­tas dve­je­tas aikš­te­lių. To­liau, už „Ger­man­to vi­los“, nu­ma­to­ma įreng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

  Rep­re­zen­ta­ty­vio­ji draus­ti­nio vie­ta -- ry­ti­nė Ger­man­to eže­ro pak­ran­tė -- skir­ta in­for­ma­ci­nei erd­vei, su­pa­žin­di­nan­čiai lan­ky­to­jus su draus­ti­ny­je esan­čio­mis kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bė­mis. Ypač daug tei­gia­mų po­jū­čių pa­tirs jau­nie­ji lan­ky­to­jai gam­tos pa­ži­ni­mo įren­gi­niuo­se „Paukš­čio liz­das“, „Va­ba­lų vieš­bu­tis“, „Me­džių pa­ži­ni­mas“, „Miš­ko kla­sė“ ir kt.

  Nie­ko nė­ra svar­biau, kaip pa­žin­ti sa­ve. Šiam tiks­lui pa­si­tar­naus net še­še­tas sa­vęs pa­ži­ni­mo ir ug­dy­mo įren­gi­nių. Ypač įs­pū­din­gas la­bi­rin­tas, įreng­tas iš lau­ko ak­me­nų, o me­di­nė­se pi­ra­mi­dė­se bus ga­li­ma pa­si­jus­ti vie­nam su gam­ta ir pa­me­di­tuo­ti.

  Lan­ky­to­jus pa­žin­ti­niais ta­kais ly­dės edu­ka­ci­nės skulp­tū­ros gam­tos te­ma „Kraš­to­vaiz­džio le­gen­dos“, „Dur­bi­nas“, „Il­gis“, „Ger­man­tas“.

  Sie­kiant už­tik­rin­ti pa­žin­ti­nių ob­jek­tų il­gaam­žiš­ku­mą ir juos ap­sau­go­ti nuo van­da­liz­mo, vi­si ele­men­tai bus įreng­ti ant plie­no juos­tų, ku­rios įbe­to­nuo­ja­mos į grun­tą 80-120 cen­ti­met­rų.

  Ša­lia pa­žin­ti­nių ta­kų, atok­vė­pio vie­to­se, bus įren­gia­mos nuk­rei­pian­čio­sios ro­dyk­lės, suo­lai, šiukš­lia­dė­žės, lau­ko tua­le­tai. Draus­ti­ny­je taip pat nu­ma­to­mi esan­čių žel­di­nių tvar­ky­mo dar­bai: bio­lo­giš­kai pa­žeis­tų me­džių kir­ti­mas, me­die­nos pa­ruo­ši­mas, tan­kių krū­mų kir­ti­mas ir iš­ve­ži­mas, te­ri­to­ri­jos šie­na­vi­mas.

  Var­dan ge­rų dar­bų -- bū­ki­me pa­kan­tūs

  Šiuo me­tu burz­gia pjūk­lai, zu­ja sunk­ve­ži­miai ir trink­si kū­jai prie Il­gio eže­ro. UAB „Tel­šių meist­ras“ dar­bų vyk­dy­to­jas Mar­ty­nas Stai­gis ma­no, kad, nu­sis­to­vė­jus pa­lan­kiems orams, vi­si dar­bai vyks­ta sk­lan­džiai. „Pra­si­dė­jus mau­dy­mo­si se­zo­nui, steng­si­mės žmo­nėms po ko­jo­mis per daug ne­si­pai­nio­ti, nes di­die­ji že­mės tvar­ky­mo dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki bir­že­lio 1 die­nos. Ta­da la­biau lį­si­me į miš­ką“,-- sa­kė M.Stai­gis.

  A.Jo­ku­žys taip pat pra­šo mies­te­lė­nų dėl dir­ba­mų ge­rų dar­bų, ku­rių re­zul­ta­tai atei­ty­je džiu­gins mies­te­lė­nus ir sve­čius, šiek tiek pa­ken­tė­ti. Taip pat lan­ky­to­jai kvie­čia­mi sau­go­ti ir bran­gin­ti il­gai lauk­tą at­gi­mu­sį Ger­man­to land­šaf­ti­nį draus­ti­nį -- tel­šiš­kių atok­vė­pio gam­to­je sim­bo­li­nę „Me­ką“.

  Pro­jek­tas vyk­do­mas pa­gal 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų prog­ra­mos 5 prio­ri­te­to „Ap­lin­ko­sau­ga, gam­tos iš­tek­lių dar­nus nau­do­ji­mas ir pri­si­tai­ky­mas prie kli­ma­to kai­tos“ 05.4.1-AP­VA-V-016 „Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ir vals­ty­bi­nės reikš­mės par­kų tvar­ky­mas, pri­tai­ky­mas lan­ky­mui“, fi­nan­suo­ja­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos st­ruk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų. Pro­jek­to pa­va­di­ni­mas „Kraš­to­vaiz­džio ver­ty­bių ap­sau­ga ir pri­tai­ky­mas pa­žin­ti (I)“. Pro­jek­to vyk­dy­to­jas -- Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą, vie­na iš nu­ma­to­mų įgy­ven­din­ti veik­lų yra sut­var­ky­ti ir pri­tai­ky­ti lan­ky­mui vals­ty­bi­nį Ger­man­to kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nį. Ši veik­la bus įgy­ven­di­na­ma kar­tų su pro­jek­to part­ne­riu -- Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­niu pa­da­li­niu.

  Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio informacija

  Taip pat skaitykite:
  Atgal Spausdinimo versija Archyvas
  Dalintis
  Facebook
  Jūsų komentaras
  Vardas:
  El. pašto adresas:
  komentarų nėra
  © Telšių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.